รายการภารกิจผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

มิถุนายน 2018

ลำดับ ภารกิจ เริ่มต้น สิ้นสุด เรื่อง สถานที่ แก้ไข ลบ
1 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 13/06/2018 13:00 13/06/2018 16:00 ที่ประชุมคณบดี ผอนก. ฯ ห้องประชุมปาริฉัตร/ห้องประชุมทองหลาง1
2 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 23/06/2018 09:00 23/06/2018 16:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2561(ครั้งที่6) ห้องประชุมทองหลาง1
3 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 04/06/2018 08:00 09/06/2018 17:00 โครงการศึกษาดูงาน โครงการ วมว. ประเทศญี่ปุ่น
4 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 04/06/2018 08:00 09/06/2018 17:00 โครงการศึกษาดูงาน โครงการ วมว. ประเทศญี่ปุ่น
5 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 01/06/2018 09:00 01/06/2018 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา(พิจารณารายงานระดับขั้น) SC1218/SC216
6 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 01/06/2018 09:00 01/06/2018 15:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ SC1218/SC216
7 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 01/06/2018 09:00 01/06/2018 15:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ SC1218/SC216
8 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 01/06/2018 14:00 01/06/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (รับรองรายงานระดับขั้น) SC1218/SC216
9 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 01/06/2018 14:00 01/06/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (รับรองรายงานระดับขั้น) SC1218/SC216
10 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 01/06/2018 14:00 01/06/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (รับรองรายงานระดับขั้น) SC1218/SC216
11 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 01/06/2018 09:00 01/06/2018 15:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ SC1218/SC216
12 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 01/06/2018 09:00 01/06/2018 15:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ SC1218/SC216
13 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 12/06/2018 13:00 12/06/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมปาริฉัตร/ห้องประชุมทองหลาง1
14 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 01/06/2018 08:00 03/06/2018 17:00 ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์เเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 (1-3 มิ.ย.61) ม.บูรพา ว.จันทบุรี
15 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 12/06/2018 13:00 12/06/2018 20:00 กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ห้อง 68-305 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
16 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 07/06/2018 07:30 07/06/2018 09:00 กิจกรรม จิบน้ำชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข โรงงานต้นเเบบเเละศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน
17 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 07/06/2018 07:30 07/06/2018 09:00 กิจกรรม จิบน้ำชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข โรงงานต้นเเบบเเละศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน
18 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 07/06/2018 07:30 07/06/2018 09:00 กิจกรรม จิบน้ำชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข โรงงานต้นเเบบเเละศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน
19 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 12/06/2018 09:00 12/06/2018 12:00 สรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมทองหลาง 2
20 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 05/06/2018 09:30 05/06/2018 12:00 เเลกเปลี่ยนเเละถอดประเด็นที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราคงอยู่ ห้องประชุมสัตตบงกช/SC216
21 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 12/06/2018 13:00 12/06/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมปาริฉัตร/ห้องประชุมทองหลาง1
22 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 11/06/2018 09:00 11/06/2018 16:30 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุม 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
23 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 18/06/2018 09:00 18/06/2018 16:30 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ราชภัฎ สงขลา
24 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 05/06/2018 13:30 05/06/2018 16:30 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ ว.สงขลา
25 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 18/06/2018 13:00 18/06/2018 16:00 ประชุมเตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ประจำปี 2561 SC1218/SC216
26 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 11/06/2018 13:00 11/06/2018 16:00 เเบบห้อง วมว. SC1212
27 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 05/06/2018 13:30 05/06/2018 16:30 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ ว.สงขลา
28 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 13/06/2018 11:00 13/06/2018 13:00 ชี้เเจงเเนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำเเหน่งประธานสาขาวิชาฟิสิกส์เเละคณิตศาสตร์ฯ SC1218/SC216
29 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 13/06/2018 11:00 13/06/2018 13:00 ชี้เเจงเเนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำเเหน่งประธานสาขาวิชาฟิสิกส์เเละคณิตศาสตร์ฯ SC1218/SC216
30 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 13/06/2018 11:00 13/06/2018 13:00 ชี้เเจงเเนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำเเหน่งประธานสาขาวิชาฟิสิกส์เเละคณิตศาสตร์ฯ SC1218/SC216
31 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 14/06/2018 09:00 14/06/2018 12:00 ประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนรวม SC1218 / ห้องประชุมทองหลาง 1
32 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 07/06/2018 09:00 07/06/2018 10:30 ประชุมปรึกษาหารือ:เเจ้งหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน ห้องประชุมปาริฉัตร/ห้องประชุมทองหลาง1
33 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 27/06/2018 13:00 27/06/2018 17:00 ประชุมสภาวิชาการ ห้องประชุมปาริฉัตร/ห้องประชุมทองหลาง1
34 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 13/06/2018 09:00 13/06/2018 11:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 SC1218/SC216
35 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 13/06/2018 09:00 13/06/2018 11:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 SC1218/SC216
36 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 13/06/2018 09:00 13/06/2018 11:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 SC1218/SC216
37 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 13/06/2018 09:00 13/06/2018 11:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 SC1218/SC216
38 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 13/06/2018 09:00 13/06/2018 11:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 SC1218/SC216
39 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 22/06/2018 13:00 22/06/2018 16:00 ประชุมคณะกรรมการในการจัดโครงการเพาะกล้าปาริชาต ห้องประชุมปาริฉัตร
40 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 18/06/2018 13:00 18/06/2018 16:00 ประชุมเตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ประจำปี 2561 SC1218/SC216
41 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 14/06/2018 08:30 15/06/2018 16:30 ประธานกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
42 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 29/06/2018 09:00 29/06/2018 12:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สอวน.ประจำปี 2560 ห้องประชุมสัตตบงกช
43 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 18/06/2018 13:00 18/06/2018 16:00 ประชุมเตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ประจำปี 2561 SC1218/SC216
44 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 15/06/2018 09:00 15/06/2018 11:00 ประชุมการกำหนดกรอบตัวชี้วัดปี 2562 กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักบ่มเพาะ สำนักหอสมุด ชั้น 4
45 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 18/06/2018 13:00 18/06/2018 17:00 ประชุมเตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ประจำปี 2561 SC1218/SC216
46 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 15/06/2018 08:00 18/06/2018 17:00 โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร
47 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 22/06/2018 13:00 22/06/2018 16:00 มอบ : ประชุมคณะกรรมการเพาะกล้าปาริชาต ห้องประชุมปาริฉัตร
48 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 20/06/2018 09:00 20/06/2018 12:00 โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ ว.สงขลา
49 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 26/06/2018 09:00 26/06/2018 12:00 การจัดกิจกรรม ICMSA คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง
50 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 26/06/2018 09:00 26/06/2018 12:00 การจัดกิจกรรม ICMSA คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง
51 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 26/06/2018 09:00 26/06/2018 12:00 การจัดกิจกรรม ICMSA คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง
52 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 20/06/2018 13:00 20/06/2018 16:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ SC1218/SC216
53 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 19/06/2018 09:00 19/06/2018 12:00 ร่างระเบียบการประกันฯ สำหรับนิสิต อาคารบริหารกลางฯ พัทลุง
54 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 19/06/2018 13:30 19/06/2018 16:30 การพิจารณาแนวทางด้านการเงินสำหรับระบบกิจการนิสิต อาคารบริหารกลางฯ พัทลุง
55 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 21/06/2018 13:00 21/06/2018 17:00 การกรอก SAR Edpex อาคารบริหารกลางฯ พัทลุง
56 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 18/06/2018 12:00 18/06/2018 13:00 การออกเเบบห้องเรียนรวม -
57 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 25/06/2018 09:00 25/06/2018 15:00 การพิจารณาสรรหาประธานสาขาวิชา อาคารวิทยาศาสตร์
58 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 25/06/2018 09:00 25/06/2018 15:00 การพิจารณาสรรหาประธานสาขาวิชา อาคารวิทยาศาสตร์
59 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 25/06/2018 09:00 25/06/2018 15:00 การพิจารณาสรรหาประธานสาขาวิชา อาคารวิทยาศาสตร์
60 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 21/06/2018 13:00 21/06/2018 17:00 ประชุมทำความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเเนวมทางเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมปาริฉัตร/SC216
61 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 21/06/2018 13:00 21/06/2018 17:00 ประชุมทำความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเเนวมทางเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมปาริฉัตร/SC216
62 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 21/06/2018 13:00 21/06/2018 17:00 ประชุมทำความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเเนวมทางเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมปาริฉัตร/SC216
63 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 21/06/2018 13:00 21/06/2018 17:00 ประชุมทำความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเเนวมทางเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมปาริฉัตร/SC216
64 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 21/06/2018 13:00 21/06/2018 17:00 ประชุมทำความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเเนวมทางเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมปาริฉัตร/SC216
65 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 29/06/2018 09:00 29/06/2018 12:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สอวน.ประจำปี 2560 ห้องประชุมสัตตบงกช
66 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 27/06/2018 09:00 27/06/2018 16:30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ห้อง IT 302 สำนักคอมพิวเตอร์ เเละห้องปฏิบัติการนำร่อง ม.ทักษิณ ว.พัทลุง