รายการภารกิจผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน 2017

ลำดับ ภารกิจ เริ่มต้น สิ้นสุด เรื่อง สถานที่ แก้ไข ลบ
1 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 09/11/2017 07:00 09/11/2017 12:00 ดูงาน edpex มอ.หาดใหญ่
2 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 09/11/2017 07:00 09/11/2017 18:00 ดูงาน edpex มอ.หาดใหญ่
3 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 09/11/2017 07:00 09/11/2017 18:00 ดูงาน edpex มอ.หาดใหญ่
4 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 09/11/2017 07:00 09/11/2017 18:00 ดูงาน edpex มอ.หาดใหญ่
5 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 09/11/2017 07:00 09/11/2017 18:00 ดูงาน edpex มอ.หาดใหญ่
6 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 07/11/2017 14:00 07/11/2017 16:00 รับฟังข้อเท็จจริงกรณี น้ำท่วมห้อง SC2526 อาคารวิทยาศาสตร์
7 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 07/11/2017 12:00 07/11/2017 16:00 ประชุมสรุปงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ วข.พัทลุง /คณะวิทยาศาสตร์ วข.สงขลา
8 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 07/11/2017 12:00 07/11/2017 16:00 ประชุมสรุปงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ วข.พัทลุง /คณะวิทยาศาสตร์ วข.สงขลา
9 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 07/11/2017 12:00 07/11/2017 16:00 ประชุมสรุปงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ วข.พัทลุง /คณะวิทยาศาสตร์ วข.สงขลา
10 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 07/11/2017 12:00 07/11/2017 16:00 ประชุมสรุปงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ วข.พัทลุง /คณะวิทยาศาสตร์ วข.สงขลา
11 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 07/11/2017 12:00 07/11/2017 16:00 ประชุมสรุปงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ วข.พัทลุง /คณะวิทยาศาสตร์ วข.สงขลา
12 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 14/11/2017 13:00 14/11/2017 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
13 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 07/11/2017 12:00 07/11/2017 14:00 ประชุมสรุปผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
14 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 18/11/2017 08:00 19/11/2017 16:30 โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ สทิงพระ สงขลา
15 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 18/11/2017 08:00 19/11/2017 16:30 โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ สทิงพระ สงขลา
16 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 02/11/2017 10:00 02/11/2017 14:00 ขอเชิญประชุม:หารือการบริหารจัดการหลักสูตรฯ(AUN-QA) อาคารคณะศึกษาศาสตร์ สงขล
17 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 02/11/2017 10:00 02/11/2017 14:00 ขอเชิญประชุม:หารือการบริหารจัดการหลักสูตรฯ(AUN-QA) อาคารคณะศึกษาศาสตร์ สงขลา
18 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 18/11/2017 08:00 19/11/2017 16:30 โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ สทิงพระ สงขลา
19 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 18/11/2017 08:00 19/11/2017 16:30 โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ สทิงพระ สงขลา
20 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 18/11/2017 08:00 19/11/2017 16:30 โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ สทิงพระ สงขลา
21 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 13/11/2017 13:00 13/11/2017 17:00 ประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิต ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
22 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 22/11/2017 13:00 22/11/2017 17:00 ประชุมโครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ฯ(e-PLC) ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
23 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 22/11/2017 13:00 22/11/2017 17:00 ประชุมโครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ฯ(e-PLC) ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
24 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 06/11/2017 09:00 06/11/2017 12:00 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ห้อง 374 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ(อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
25 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 03/11/2017 10:00 03/11/2017 12:00 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
26 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 03/11/2017 10:00 03/11/2017 12:00 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
27 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 03/11/2017 13:00 03/11/2017 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ครั้งที่ 4/2560 อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
28 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 03/11/2017 13:00 03/11/2017 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ครั้งที่ 4/2560 อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
29 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 01/11/2017 07:00 01/11/2017 23:59 ประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมิน โครงการ วมว ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 อาคารประจอมเกล้า กระทรวงวิทย์ฯ
30 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 09/11/2017 13:00 09/11/2017 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ประชุมทางไกล:อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
31 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 02/11/2017 00:00 03/11/2017 23:59 ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ วิทยาลัยภูมิปัญญา ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
32 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 16/11/2017 09:30 16/11/2017 13:30 ประชุมเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยภาคใต้ และมหาวิทยาลัยพี่เลี้่ยง คณะวิทยาศาสตร์ วข.พัทลุง
33 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 01/11/2017 09:00 01/11/2017 12:00 คณะกรรมการดำเนินงานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
34 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 07/11/2017 09:00 07/11/2017 12:00 คณะกรรมการดำเนินงานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
35 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 04/11/2017 09:00 04/11/2017 12:00 ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์เเห่งประเทศไทย(วาระพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
36 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 06/11/2017 14:00 06/11/2017 17:00 ประชุมเพื่อชี้เเจงเเละหารือ เรื่อง เเผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580 อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
37 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 06/11/2017 14:00 06/11/2017 17:00 ประชุมเพื่อชี้เเจงเเละหารือ เรื่อง เเผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580 อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
38 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 14/11/2017 09:00 14/11/2017 12:00 ประชุมปรึกษาหารือโครงการมหาวิทยาลัยเเห่งความสุข อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
39 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 20/11/2017 13:00 20/11/2017 16:30 ประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ เเละผู้บริหารระดับสูง -
40 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 15/11/2017 09:00 15/11/2017 12:00 ประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ ค.2/2560 ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
41 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 18/11/2017 09:00 18/11/2017 16:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 10/2560 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
42 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 07/11/2017 13:00 07/11/2017 14:00 โครงการรส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้ผลกระทบจากการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
43 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 07/11/2017 14:00 07/11/2017 16:00 รับฟังข้อเท็จจริงกรณี น้ำท่วมห้อง SC2526 อาคารวิทยาศาสตร์
44 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 07/11/2017 14:00 07/11/2017 16:00 รับฟังข้อเท็จจริงกรณี น้ำท่วมห้อง SC2526 อาคารวิทยาศาสตร์
45 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 07/11/2017 14:00 07/11/2017 16:00 รับฟังข้อเท็จจริงกรณี น้ำท่วมห้อง SC2526 อาคารวิทยาศาสตร์
46 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 22/11/2017 14:45 22/11/2017 17:00 วิทยากรร่วมถอดบทเรียนโครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่ฯ อาคารบริการเเละสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
47 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 10/11/2017 12:00 10/11/2017 13:00 ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2
48 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 15/11/2017 13:00 15/11/2017 17:00 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
49 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 15/11/2017 13:00 15/11/2017 17:00 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
50 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 15/11/2017 13:00 15/11/2017 17:00 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
51 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 08/11/2017 13:00 08/11/2017 15:30 ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
52 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 08/11/2017 13:00 08/11/2017 16:30 คณะกรรมการบริหารโครงการวมว.-ม.ทักษิณ -
53 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 10/11/2017 10:00 10/11/2017 13:00 การประชุมหารือ กรรมการประกวดโครงงานเยาวชนระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์
54 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 08/11/2017 13:00 08/11/2017 16:30 คณะกรรมการบริหารโครงการวมว.-ม.ทักษิณ -
55 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 10/11/2017 10:00 10/11/2017 13:00 การประชุมหารือ กรรมการประกวดโครงงานเยาวชนระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์
56 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 10/11/2017 10:00 10/11/2017 13:00 การประชุมหารือ กรรมการประกวดโครงงานเยาวชนระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์
57 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 10/11/2017 10:00 10/11/2017 13:00 การประชุมหารือ กรรมการประกวดโครงงานเยาวชนระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์
58 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 10/11/2017 10:00 10/11/2017 13:00 การประชุมหารือ กรรมการประกวดโครงงานเยาวชนระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์
59 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 16/11/2017 09:00 16/11/2017 12:00 ประชุมชี้เเจงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
60 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 16/11/2017 09:00 16/11/2017 12:00 ประชุมชี้เเจงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
61 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 22/11/2017 09:00 22/11/2017 12:00 Cancle : ประชุมต่อรองค่าเป้าหมายการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุม SC 1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
62 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 22/11/2017 09:00 22/11/2017 12:00 Cancle : ประชุมต่อรองค่าเป้าหมายการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุม SC 1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
63 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 28/11/2017 09:00 28/11/2017 12:00 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
64 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 28/11/2017 09:00 28/11/2017 12:00 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
65 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 13/11/2017 09:00 13/11/2017 12:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ครั้งที่ 19/2560 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
66 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 16/11/2017 09:00 16/11/2017 12:00 ประชุมชี้เเจงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
67 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 22/11/2017 09:00 22/11/2017 12:00 Cancle : ประชุมต่อรองค่าเป้าหมายการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุม SC 1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
68 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 28/11/2017 09:00 28/11/2017 12:00 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
69 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 27/11/2017 00:00 27/11/2017 23:59 สภาคณบดีฯ พิษนุโลก?
70 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 22/11/2017 09:00 22/11/2017 11:00 เปลี่ยนเเปลงวัน : 6 ธ.ค. 2560 : ขอเชิญประชุมหลักสูตรความร่วมมือ (กศ.บ.) ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
71 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 25/11/2017 09:00 25/11/2017 12:00 ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบปฏิบัติการ(การเเข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15) ห้องประชุม B206 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
72 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 30/11/2017 13:30 30/11/2017 16:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ครั้งที่ 20/2560 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
73 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 22/11/2017 13:00 22/11/2017 17:00 ประชุมสภาวิชาการ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
74 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 27/11/2017 10:00 27/11/2017 13:00 ขอเชิญประชุมร่วมหารือเตรียมเเผนการรองรับสู่ความเป็นนานาชาติ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
75 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 16/11/2017 08:00 16/11/2017 16:30 ออกพื้นที่ -
76 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 17/11/2017 09:00 17/11/2017 12:00 การติดตามสภาพจริง รางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
77 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 17/11/2017 09:00 17/11/2017 12:00 การติดตามสภาพจริง รางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
78 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 30/11/2017 08:00 30/11/2017 16:30 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถาสถานศึกษา:รร.กัลยาณีศรีธรรมราช รร.กัลยาณีศรีธรรมราช
79 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 22/11/2017 08:00 22/11/2017 16:30 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถาสถานศึกษา:เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
80 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 27/11/2017 08:00 27/11/2017 16:30 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถาสถานศึกษา:รร.สตรีพัทลุง รร.สตรีพัทลุง
81 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 27/11/2017 12:00 27/11/2017 13:00 ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียน วมว.รอบสอง ปีการศึกษา 2561 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
82 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 23/11/2017 12:00 23/11/2017 12:00 หารือเบื้องต้นหลักสูตรความร่วมมือ ห้องประชุม SC215 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
83 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 27/11/2017 08:30 27/11/2017 12:00 คณะกรรมการวินัยนิสิต ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง