รายการภารกิจผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

กันยายน 2017

ลำดับ ภารกิจ เริ่มต้น สิ้นสุด เรื่อง สถานที่ แก้ไข ลบ
1 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 15/09/2017 08:30 15/09/2017 17:00 กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 04/09/2017 09:30 04/09/2017 16:30 นิเทศการสอนโรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
3 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 25/09/2017 00:00 25/09/2017 23:59 นิเทศการสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
4 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 26/09/2017 00:00 26/09/2017 23:59 นิเทศการสอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
5 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 08/09/2017 09:00 08/09/2017 15:00 UniMAP & TSU Biannual Mathematical Science Seminar คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
6 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 08/09/2017 09:00 08/09/2017 15:00 UniMAP & TSU Biannual Mathematical Science Seminar คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
7 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 08/09/2017 09:00 08/09/2017 15:00 UniMAP & TSU Biannual Mathematical Science Seminar คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
8 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 08/09/2017 09:00 08/09/2017 15:00 UniMAP & TSU Biannual Mathematical Science Seminar คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
9 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 08/09/2017 09:00 08/09/2017 15:00 UniMAP & TSU Biannual Mathematical Science Seminar คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
10 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 06/09/2017 13:00 06/09/2017 16:30 ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
11 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 14/09/2017 13:00 14/09/2017 17:00 กรรมการวินัยนิสิต อาคารบริหารและสำนักงานฯ
12 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 07/09/2017 08:00 07/09/2017 16:00 วันไหว้ครู หอประชุม
13 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 04/09/2017 13:00 04/09/2017 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ครั้งที่ 3/2560 อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
14 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 04/09/2017 13:00 04/09/2017 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ครั้งที่ 3/2560 อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
15 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 11/09/2017 13:30 11/09/2017 16:00 ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและเปิดซองงานจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
16 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 16/09/2017 00:00 16/09/2017 23:59 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา
17 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 01/09/2017 09:00 01/09/2017 12:00 ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รองครบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงาน ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/ผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
18 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 01/09/2017 09:00 01/09/2017 12:00 ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/ผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
19 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 01/09/2017 09:00 01/09/2017 12:00 ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/ผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
20 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 05/09/2017 16:30 05/09/2017 18:00 เลี้่ยงรับรองวิทยากร Assoc.Prof.Jaume Torres ร้านหลานตาชู สาขาควนขนุน
21 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 06/09/2017 09:00 06/09/2017 09:15 ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ พาวิทยากรAssoc.Prof.Jaume Torres เข้าพบ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1) ห้องคณบดี
22 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 12/09/2017 13:30 12/09/2017 15:00 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
23 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 12/09/2017 13:30 12/09/2017 15:00 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
24 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 08/09/2017 12:00 08/09/2017 13:00 ประชุมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
25 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 07/09/2017 08:30 07/09/2017 12:00 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
26 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 01/09/2017 13:00 01/09/2017 17:00 ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สาขาวิชาชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
27 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 01/09/2017 13:00 01/09/2017 17:00 ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สาขาวิชาชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
28 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 06/09/2017 12:00 06/09/2017 16:30 ประชุมแนวทางการสรรหาประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
29 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 04/09/2017 13:00 04/09/2017 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการ วมว-ม.ทักษิณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
30 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 04/09/2017 13:00 04/09/2017 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการ วมว-ม.ทักษิณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
31 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 12/09/2017 13:00 12/09/2017 16:00 ประชุมคณะกรรมประจำวิทยาเขตพัทลุง สมัยสามัญ ครั้งที่4/2560 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
32 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 07/09/2017 13:00 07/09/2017 16:00 กิจกรรมวันไหว้คาู คณะวิทยาศาสตร์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
33 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 07/09/2017 13:00 07/09/2017 16:00 กิจกรรมวันไหว้คาู คณะวิทยาศาสตร์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
34 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 07/09/2017 13:00 07/09/2017 16:00 กิจกรรมวันไหว้คาู คณะวิทยาศาสตร์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
35 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 07/09/2017 13:00 07/09/2017 16:00 กิจกรรมวันไหว้คาู คณะวิทยาศาสตร์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
36 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 07/09/2017 13:00 07/09/2017 16:00 กิจกรรมวันไหว้คาู คณะวิทยาศาสตร์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
37 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 04/09/2017 13:30 04/09/2017 16:30 ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
38 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 11/09/2017 16:00 11/09/2017 18:00 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
39 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 11/09/2017 16:00 11/09/2017 18:00 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
40 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 11/09/2017 16:00 11/09/2017 18:00 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
41 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 11/09/2017 16:00 11/09/2017 18:00 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
42 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 07/09/2017 08:30 07/09/2017 12:00 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
43 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 07/09/2017 08:30 07/09/2017 12:00 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
44 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 07/09/2017 08:30 07/09/2017 12:00 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
45 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 07/09/2017 08:30 07/09/2017 12:00 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
46 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 22/09/2017 00:00 22/09/2017 23:59 ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
47 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 15/09/2017 18:30 15/09/2017 19:00 ประธานพิธีเปิดโครงการรับขวัญทานตะวันช่อใหม่ (เฟรชชี่)2017 อาคารวิทยาศาสตร์
48 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 13/09/2017 12:00 13/09/2017 13:30 ประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ sc1212
49 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 13/09/2017 12:00 13/09/2017 13:30 ประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ sc1212
50 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 13/09/2017 12:00 13/09/2017 13:30 ประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ sc1212
51 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 11/09/2017 13:00 11/09/2017 16:00 ประชุมคณะอำนวยการการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
52 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 07/09/2017 11:00 07/09/2017 13:00 ประเมินอาคารบริหารกลาง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
53 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 19/09/2017 09:00 19/09/2017 12:00 ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
54 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 26/09/2017 09:00 26/09/2017 12:00 ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
55 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 11/09/2017 00:00 11/09/2017 23:59 สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
56 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 27/09/2017 13:00 27/09/2017 17:00 เข้าร่วมโครงการชี้แจงภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ปีการศึกษา 2560 สำนักหอสมุด
57 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 13/09/2017 13:00 13/09/2017 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 5/2560 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
58 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 08/09/2017 12:00 08/09/2017 13:00 ประชุมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
59 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 12/09/2017 09:00 12/09/2017 12:00 ประชุมคณะดำเนินงานโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์
60 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 08/09/2017 12:00 08/09/2017 13:00 ประชุมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
61 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 08/09/2017 12:00 08/09/2017 13:00 ประชุมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
62 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 08/09/2017 12:00 08/09/2017 13:00 ประชุมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
63 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 26/09/2017 00:00 27/09/2017 23:59 ประชุมสัมมนา การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ Learning Outcomes และนำสู่การปฏิบัติที่อดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ
64 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 18/09/2017 11:00 18/09/2017 13:00 สัมภาษณ์และพิจารณาการสรรหาประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
65 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 18/09/2017 11:00 18/09/2017 13:00 สัมภาษณ์และพิจารณาการสรรหาประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
66 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 27/09/2017 09:00 27/09/2017 12:00 ประชุมคระกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2560 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
67 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 26/09/2017 09:00 26/09/2017 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
68 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 26/09/2017 09:00 26/09/2017 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
69 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 18/09/2017 09:00 18/09/2017 12:00 ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ห้องเรียน วมว ชั้น 1 อาคาร sc1
70 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 18/09/2017 13:00 18/09/2017 16:00 ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง
71 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 22/09/2017 09:00 22/09/2017 12:00 ทำบุญเลี้ยงพระ "วันมหิดล" อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา