รายการภารกิจผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2018

ลำดับ ภารกิจ เริ่มต้น สิ้นสุด เรื่อง สถานที่ แก้ไข ลบ
1 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 06/02/2018 14:30 06/02/2018 16:30 ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ด้านวิชาการเเละวิจัย SC2218/ห้องทองหลาง1
2 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 08/02/2018 00:00 09/02/2018 23:59 โครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
3 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 10/02/2018 00:00 11/02/2018 23:59 ค่ายวิทยาศาสตร์ ร.ร.สตรีพัทลุง อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
4 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 08/02/2018 09:00 08/02/2018 11:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์เคมี ห้องประชุมทองหลาง 2 วิทยาเขตสงขลา หรือ ห้องประชุมปาริฉัตร
5 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 07/02/2018 09:30 07/02/2018 12:00 ประชุม กรรมการนโยบาย west ม.ทักษิณ
6 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 07/02/2018 09:30 07/02/2018 12:00 ประชุม กรรมการนโยบาย waste(ห้องประชุมดอกพะยอม) ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
7 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 12/02/2018 12:00 12/02/2018 14:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
8 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 16/02/2018 18:30 16/02/2018 22:00 ประธานเปิดงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ มวม.-ม.ทักษิณ รุ่นที่ 3 โรงเเรมบีพี สมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา
9 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 06/02/2018 13:30 06/02/2018 16:30 คกก.บริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน สนง.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
10 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 01/02/2018 12:00 01/02/2018 13:00 ประชุม สอวน. SC1218/SC315
11 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 23/02/2018 08:00 25/02/2018 17:00 สภาคณบดีฯ (ม.เชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 15/02/2018 09:00 15/02/2018 13:00 ติดตามเเละร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน(คกก.ประสานงานสหกิจศึกษา) ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
13 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 05/02/2018 13:00 05/02/2018 17:00 ประชุมเเนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับหลักสูตรที่ต้องพร้อมใช้ ปีการศึกษา 2561 เเละ ปีการศึกษา 2562 สงขลา:ห้องทองหลาง1 / พัทลุง:ปาริฉัตร
14 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 16/02/2018 10:00 17/02/2018 17:00 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน วมว. โรงแรม บีพี สมิหลา บีช
15 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 17/02/2018 09:00 17/02/2018 16:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา
16 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 06/02/2018 09:00 06/02/2018 12:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
17 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 05/02/2018 13:00 05/02/2018 17:00 ประชุมเเนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับหลักสูตรที่ต้องพร้อมใช้ ปีการศึกษา 2561 เเละ ปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
18 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 13/02/2018 13:30 13/02/2018 16:30 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมต้อนรับเเละนำเสนอข้อมูลพร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินนงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
19 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 05/02/2018 09:30 05/02/2018 12:00 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
20 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 01/02/2018 10:30 01/02/2018 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
21 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 02/02/2018 18:00 02/02/2018 21:00 โครงการกีฬาศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์(กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
22 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 09/02/2018 09:00 09/02/2018 12:00 ประชุมฝ่ายนำขบวนเเละปล่อยตัวบัณฑิต ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง/ห้องประชุม SC216 วิทยาเขตสงขลา
23 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 05/02/2018 13:30 05/02/2018 16:00 รับฟังการชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานตามเเผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
24 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 05/02/2018 13:30 05/02/2018 16:00 รับฟังการชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานตามเเผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
25 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 05/02/2018 10:00 05/02/2018 12:00 ประชุมสรุปผลการประเมินความพร้อมการเปิดสถาบันการศึกษาใหม่จากสภาการพยาบาล ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
26 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 03/02/2018 16:00 03/02/2018 21:00 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงภาคค่ำของโครงการกีฬาศึกษาฯ หอประชุมปาริชาต
27 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 09/02/2018 09:00 09/02/2018 12:00 คณะกรรมการฝ่ายนำขบวนเเละปล่อยตัวบัณฑิตฯ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
28 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 14/02/2018 13:00 14/02/2018 16:30 CANCLE:ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย สงขลา:ห้องทองหลาง1 / พัทลุง:ปาริฉัตร
29 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 07/02/2018 13:00 07/02/2018 16:30 ไม่สามารถเข้าร่วม : ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ TSU GLOBE STEM SC2219(ข้างสนง.SC2)
30 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 24/02/2018 08:00 24/02/2018 16:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานิสิตกับการทำงานฯ(MF 1200) ห้องประชุม MF 1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
31 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 08/02/2018 10:30 08/02/2018 10:45 ประเมินต่อสัญญาจ้าง อ.คมกริช / อ.เอกสิทธิ์ ปาริฉัตร
32 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 11/02/2018 12:00 11/02/2018 16:00 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว.- ม.ทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 อาคารเรียนรวม
33 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 20/02/2018 13:30 20/02/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
34 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 12/02/2018 13:00 12/02/2018 17:00 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ห้องประชุมศรีบรรพต หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัทลุง
35 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 20/02/2018 09:00 20/02/2018 12:00 เตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ SC216/SC1218
36 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 21/02/2018 13:00 21/02/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
37 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 14/02/2018 14:00 14/02/2018 16:00 ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร วมว อาคารวิทยาศาสตร์ 1
38 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 12/02/2018 13:00 12/02/2018 16:30 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ห้องประชุมศรีบรรพต หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
39 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 11/02/2018 13:00 11/02/2018 16:00 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว.- ม.ทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 MF 2200 อาคารเรียนรวม ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
40 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 12/02/2018 10:30 12/02/2018 00:00 ประชุมหารือการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ฯ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธร.
41 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 14/02/2018 08:00 14/02/2018 00:00 ส่วนล่วงหน้าฯ ตรวจพื้นที่ ม.ทักษิณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
42 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 20/02/2018 13:00 20/02/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสงขลา SC216 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ว.สงขลา
43 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 21/02/2018 13:00 21/02/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
44 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 21/02/2018 13:00 21/02/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
45 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 21/02/2018 13:00 21/02/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
46 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 21/02/2018 13:00 21/02/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/SC216 วิทยาเขตสงขลา
47 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 13/02/2018 10:00 13/02/2018 00:00 กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
48 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 18/02/2018 09:00 18/02/2018 16:00 กิจกรรมโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ รี-ราห์เกมส์ 2018 สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
49 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 18/02/2018 09:00 18/02/2018 16:00 กิจกรรมโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ รี-ราห์เกมส์ 2018 -
50 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 22/02/2018 09:00 22/02/2018 13:00 การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 3 : หมวด 1 การนำองค์กรเเละหมวด 2 กลยุทธ์ วิทยาเขตสงขลา:ห้องประชุมทองหลาง 1 , วิทยาเขตพัทลุง:ห้องประชุมปาริฉัตร
51 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 22/02/2018 09:00 22/02/2018 13:00 การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 3 : หมวด 1 การนำองค์กรเเละหมวด 2 กลยุทธ์ วิทยาเขตสงขลา:ห้องประชุมทองหลาง 1 , วิทยาเขตพัทลุง:ห้องประชุมปาริฉัตร
52 อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 22/02/2018 09:00 22/02/2018 13:00 การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 3 : หมวด 1 การนำองค์กรเเละหมวด 2 กลยุทธ์ วิทยาเขตสงขลา:ห้องประชุมทองหลาง 1 , วิทยาเขตพัทลุง:ห้องประชุมปาริฉัตร
53 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 22/02/2018 09:00 22/02/2018 13:00 การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 3 : หมวด 1 การนำองค์กรเเละหมวด 2 กลยุทธ์ วิทยาเขตสงขลา:ห้องประชุมทองหลาง 1 , วิทยาเขตพัทลุง:ห้องประชุมปาริฉัตร
54 อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 22/02/2018 09:00 22/02/2018 13:00 การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ครั้งที่ 3 : หมวด 1 การนำองค์กรเเละหมวด 2 กลยุทธ์ วิทยาเขตสงขลา:ห้องประชุมทองหลาง 1 , วิทยาเขตพัทลุง:ห้องประชุมปาริฉัตร
55 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 22/02/2018 14:00 22/02/2018 17:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องประชุมปาริฉัตร พัทลุง หรือ ห้องประชุมทองหลาง 1 สงขลา
56 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 22/02/2018 10:30 22/02/2018 10:45 วิดิทัศน์กล่าวต้อนรับบัญฑิต ห้องคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
57 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 26/02/2018 13:00 26/02/2018 16:30 คณะกรรมการการเงินเเละทรัพย์สิน ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา*ห้องประชุมปาริฉัตร วิทยาเขตพัทลุง
58 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 28/02/2018 11:00 28/02/2018 00:00 ฝ่ายนำขบวน SC2218
59 อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น 28/02/2018 11:00 28/02/2018 00:00 ฝ่ายนำขบวน SC2218
60 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 23/02/2018 17:00 23/02/2018 18:30 ประชุมหารือคณบดีเครือเทา-งาม โรงเเรมฟูราม่า ห้องประชุมบุษราคำ อำเภอเมือง
61 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 23/02/2018 12:00 23/02/2018 13:00 หารือเเนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการฝึกซ้อมฯ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารเเละสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
62 อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 27/02/2018 14:00 27/02/2018 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกราบบังคมทูลเบิกตัวบัณฑิต SC216/ห้องประชุมปาริฉัตร
63 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 27/02/2018 14:00 27/02/2018 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกราบบังคมทูลเบิกตัวบัณฑิต SC216/ห้องประชุมปาริฉัตร