ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำอาจารย์2549graphnel_43@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรีอาจารย์63-2521,2570thsuda@yahoo.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์มัลลิกา เกลี้ยงเคล้าอาจารย์2551kliangkhlao.m@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คงอาจารย์2559nankmutnb@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหมประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ2553ksinmai@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรยา ปรีชาพานิชอาจารย์69-2519,2567ms_oraya@yahoo.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ไภษัชย์ แซ่จูอาจารย์a.paisat@yahoo.co.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์อาจารย์2564sj.suwimol@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโทอาจารย์2580ppongpan@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์นิพัทธุ์ อินทองอาจารย์63-4000nipatintong@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกฤษดา สุวรรณการณ์นักวิชาชีพ2512suwankarn@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุลนักวิชาชีพ2514paw134@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศรัณย์วิช บุษบานักวิชาชีพ2513sarunwich252@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรวรรธก์ สุขใสนักวิชาชีพ2512worawat.sooksai@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์อาจารย์2560c_sarapee@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร2571acop7@yahoo.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุลประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ2565, 63-2521kkonvika@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.สุวิชา อิ่มนางอาจารย์2579suwicha.n@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วันอาจารย์2556si_wa_pon@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรีอาจารย์2557tsu_004@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์พีระ ทองมีอาจารย์2561, 63-2517tpeera60@yahoo.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์อาจารย์2552ypreedaporn@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์อาจารย์2573warang27@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาคอาจารย์2548jui_1981@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโมอาจารย์2577kloju@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีพร สังข์ทองอาจารย์2572, 63-2520tang.9928@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์เมธี ลิมอักษรอาจารย์63-2515คณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์เกษราภรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์63-2521ketsaraporn.saetung@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์อลงกรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์63-2521alongkorn_saetung@yahoo.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์สมภพ ล่ำวัฒนพรอาจารย์63-2517krulim_sompop@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ