ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ครุวรรณพัฒน์อาจารย์คณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์อาจารย์2575perfectackle@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.อรสา อนันต์อาจารย์2558orasaanan99@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึกอาจารย์2450suwitsuwitp@gmail.comฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวลอาจารย์2135tepnual1972@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ฉัตร ผลนาคอาจารย์2453chat432@hotmail.comฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์-jompob_tsu@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ปิติ พานิชายุนนท์อาจารย์piti204@yahoo.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอยอาจารย์2457supaluckam@gmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบันอาจารย์2455csangsubun@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์วิทยา ทิพย์อักษรอาจารย์wittaya_physics@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.การะเกด แก้วใหญ่อาจารย์2458ka_kade@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์อาจารย์2452pornpanabuaphet@gmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติอาจารย์2459komkrich28@gmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรืองอาจารย์2451sutthisa.krg@gmail.comฟิสิกส์
นายสุประดิษฐ์ ยวนทองนักวิชาชีพ2410ysupradit@hotmail.comฟิสิกส์
นายอาณัฐ พริกเล็กนักวิชาชีพ2410natthawatha@windowslive.comฟิสิกส์
นายสุเจนต์ พรหมเหมือนนักวิชาชีพ2410sujane214@hotmail.comฟิสิกส์
นายธีรเดช ใหญ่บกนักวิชาชีพ2410teeradui@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ฮกทาอาจารย์2366hoktha@gmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทองอาจารย์2332usaonthong@hotmail.comเคมี
อาจารย์ ดร.พลากร บุญใสอาจารย์2353b_palakorn@hotmail.comเคมี
อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2356nokka_29@yahoo.comเคมี
อาจารย์ ดร.เนตรนภา ชะนะอาจารย์2209netnapa.saelee@hotmail.comเคมี
อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์อาจารย์2365katenant@gmail.comเคมี
อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูลประธานสาขาวิชาเคมี2349psumanatrakul@gmail.comเคมี
อาจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่นอาจารย์2362panita487@hotmail.comเคมี
อาจารย์ธวัชชัย คังฆะมะโณอาจารย์เคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์อาจารย์2350skanokphorn@yahoo.comเคมี
อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรีอาจารย์2352kchakkrapong@yahoo.comเคมี