ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุลอาจารย์2322ppiyaporn@yahoo.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์อาจารย์2363warakorn@tsu.ac.thเคมี
รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุลอาจารย์เคมี
อาจารย์ ดร.อานอบ คันฑะชาอาจารย์2361k_anob@hotmail.comเคมี
อาจารย์ปริชาติ เทพทองอาจารย์เคมี
นายเทวัญ หยู่หนูนักวิชาชีพ2310tyunu@yahoo.comเคมี
นางนิษา ไพจิตรนักวิชาชีพ2310napachid@yahoo.comเคมี
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาตินักวิชาชีพ2310aonchart@hotmail.comเคมี
นางสาวเรณู สีใหม่ผู้ปฏิบัติงานบริการ2330tyunu@yahoo.comเคมี
นางสาวนุรียา บินต่วนนักวิชาชีพ2310nubintuan@yahoo.comเคมี
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อนนักวิชาชีพ2335bendlove11@hotmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขาอาจารย์7301nugul@tsu.ac.thชีววิทยา
อาจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมานอาจารย์2252tuantar@yahoo.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสมอาจารย์2267nchaisit@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์อาจารย์2275chutimak@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพลอาจารย์2241orathai.sup@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ2239dek_doi_2548@hotmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์อาจารย์2266supachai_nitipan@hotmail.comชีววิทยา
อาจารย์ปรียาลักษณ์ โคหนองบัวอาจารย์2367ole238@hotmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบมอาจารย์2251natthaya.c.v.b@gmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทองอาจารย์2215sompong.o@gmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชาอาจารย์2253worapreecha@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ศุภารัตน์ สุทธิมุสิกอาจารย์2257premyuda46@hotmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร อุตรภิชาติประธานสาขาวิชาชีววิทยา2240utarbussakorn@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์2263tanapan2543@hotmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณอาจารย์2231supanee_33@hotmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจรอาจารย์2268kedsirinrj@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบลอาจารย์2255kaewubon.p@gmail.comชีววิทยา
นางสาวมาณี แก้วชนิด นักวิชาชีพ2212manee3088.mk@gmail.comชีววิทยา
นางจิรวรรณ มีภูมินักวิชาชีพ2212tang-psu@hotmail.comชีววิทยา