ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
นางสาวสาคร คงสุดนักวิชาชีพ2212ting-7353@hotmail.co.thชีววิทยา
นายปิยพงษ์ ทองดำหยูนักวิชาชีพ2212sinhyu282@gmail.comชีววิทยา
นายจิตรพล ประดิษฐธรรมนักวิชาชีพ2212ji_tapon@hotmail.comชีววิทยา
นางปนัดดา พรหมจรรย์นักวิชาชีพ2212kaipanadda@gmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร สิงห์ทองอาจารย์2254sighanobody13@gmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตรอาจารย์tiptiwa_7@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดีอาจารย์2274peeranartk@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์อาจารย์2273kssunisa@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์นันทิดา สุธรรมวงศ์อาจารย์nantida63@gmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคมอาจารย์2250anut59@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์อาจารย์2271chut_thai@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนังรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต2196rusirilak@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคมอาจารย์SC2422ksuphada@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม2265jamjun2508@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำอาจารย์2259nongthanya@msn.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์วิกาญดา ทองเนื้อแข็งอาจารย์-vikandat@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นายกฤษณะ เรืองคล้ายนักวิชาชีพ-krist_ob1@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญนักวิชาชีพ2212chama-haha@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาคอาจารย์2316nawongb@yahoo.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณีอาจารย์2316chomanee_j@yahoo.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์อาจารย์2225arunrutv@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา มะหนิอาจารย์2421sumsiyha@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน2514nikom@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์อาจารย์-sukrakanchana@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ยุพิน พิมโคตร์อาจารย์2228ัีัีyuphin@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์อาจารย์2241charuvat2010@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทรคีรีอาจารย์2315janttara@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.หิริหัทยา เพชรมั่งอาจารย์2134hattayaphetmung@yahoo.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์อาจารย์2315ninnajansoon@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดีอาจารย์2418kuniscience@windowslive.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน