วัสดุคงเหลือต่ำกว่าเกณ

# ประเภท ชื่อ/ชนิด หน่วยนับ ขนาด/ลักษณะ รหัส จำนวนอย่างสูง จำนวนอย่างต่ำ ที่เก็บ จำนวนคงเหลือ
1 กาว UHU 21 กรัม (กาวแท่งขนาดใหญ่) แท่ง 21 กรัม 40267654 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 5
2 ถ่าน 1.5 V ขนาด AA แพ็ค 2 A 4984824089198 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
3 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 กล่อง No.10 8851552108001 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 กล่อง ์N.35 (ไม่เข้าสต็อก) 8851552110004 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
5 เทปกาวใสขนาด 1 นิ้ว โหล ขนาด3/4 8851071000503 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
6 ลวดเสียบกระดาษ แพ็ค 8851552132006 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
7 ซองจดหมาย SCT (ซองกระดาษขาวยาว) ซอง SCT 488/24353 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
8 คลิปดำ#111 (คลิปหนีบ เบอร์ 111) กล่อง กล่อง 8858729222270 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ -1
9 คลิปดำ#109 (คลิปหนีบ เบอร์ 109) กล่อง #109 8858729222256 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
10 กระดาษโพสอิท 12*50 แพ็ค 12*50 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
11 กระดาษโพสอิท 3*3 แพ็ค 3*3 8851907106911 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
12 กระดาษโพสอิท 37*75 แพ็ค 37*75 8851907112059 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
13 กระดาษโพสอิท 2*3 แพ็ค 2*3 8851907159689 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
14 กระดาษเอกสาร A4 80 แกรม รีม 80 แกรม 8852413459393 0 15 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
15 เยื่อกาว 1 นิ้ว ม้วน 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
16 ซองกระดาษน้ำตาล ซอง F4 ขยายข้าง 0 10 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
17 กาว TOA (กาวลาเท็กซ์) กระป๋อง 32 ออนซ์ 490/24474 0 2 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
18 ทะเบียหนังสือส่ง เล่ม 8850774020375 12 3 0
19 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีแดง ด้าม ตราม้าสีแดง 8851295511038 36 12 0
20 ถ่าน 9V กล่อง 9V - 10 2 สำนักงาน 0
21 คลิปดำ#110 (คลิปหนีบ เบอร์ 110) กล่อง กล่อง 8852398128536 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
22 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาฟิสิกส์ 0
23 แผ่น CD-R กล่อง แผ่น 0 0 สาขาวิชาฟิสิกส์ 0
24 ซงอน้ำตาลขยายข้าง ซอง ซอง 0 0 สาขาวิชาฟิสิกส์ 0
25 ถ่าน อัลคาไลน์ 3A กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาฟิสิกส์ 0
26 ปากกาไวท์บอร์ดสี ดำ โหล ด้าม - 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
27 น้ำยาลบคำผิด โหล ปากกา 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
28 ปากกาเน้นข้อความ โหล 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
29 ป้ายไวนิล ผืน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
30 หมึกแท่นประทับตราสีน้ำเงิน อัน - 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
31 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 5 0 5 คณะวิทยาศาสตร์ 0
32 แฟ้มกระดาษแบบเจาะ 2 นิ้ว F4 แฟ้ม 0 3 0
33 แฟ้มกระดาษแบบเจาะ 3 นิ้ว F4 แฟ้ม 0 3 คณะวิทยาศาสตร์ 0
34 ซองกระดาษน้ำตาล A4 ขยายข้าง (ไม่เข้าสต็อก) ซอง 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
35 กรรไกรตัดกระดาษขนาดใหญ่ อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
36 เครื่องเย็บกระดาษ NO3 อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
37 ลิ้นชักพลาสติก 7 ชั้น อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
38 กาวสองหน้าอะคริลิค ม้วน ม้วน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
39 เทปกาวผ้า ม้วน ม้วน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
40 สติกเกอร์ แผ่น สติ๊กเกอร์ขาวมัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
41 เข็มหมุด กล่อง หมุดหัวสี 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
42 เข็มกลัด กล่อง กล่อง 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
43 กระดาษการ์ด รีม การ์ดขาว 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
44 คลิปดำ# 108 กล่อง กล่อง 0 0 สำนักงานคณะ 0
45 กาวย่น ม้วน ม้วน 0 0 สำนักงานคณะ 0
46 หูฟัง ชุด ชุด 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
47 ปากกา Artline 0.1 ด้าม ด้าม - 5 5 คณะวิทยาศาสตร์ 0
48 ปากกา Artline 0.5 ด้าม ด้าม - 5 5 คณะวิทยาศาสตร์ 0
49 กระดาษขาวเทาหนา แผ่น แผ่น - 12 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
50 กระดาาไขลอกลาย ม้าน ม้วน - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
51 ฮาร์ดดิสพกพา อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
52 ค่าถ่ายเอกสาร แผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
53 ปากกาหัวเขียนแบบ ด้าม ด้าม 1 0 0 0
54 ตรายาง อัน - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
55 โทรศัพท์ ชุด 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
56 เทปติดสั้น 1" ม้วน - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
57 กระดาษบรุ๊ฟ แผ่น 1000 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
58 ซองน้ำตาล A5 (ซองน้ำตาล 7*10) ซอง 10 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
59 ตลับหมึก ยี่ห้อ COLOR 78A กล่อง - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
60 การ์ดอวยพร ใบ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
61 สมุดบันทึก เล่ม - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
62 แท่นตัดสก๊อตเทป อัน 0 0 0
63 กระเป๋า ใบ - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
64 กระดาษหนังช้าง รีม - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
65 วัสดุสำนักงาน รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
66 หมึกแท่นปะทับตราสีแดง (ไม่เข้าสต็อก) แท่น แท่น 8851552509037 0 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
67 หมึกเครื่องพิมพ์ กล่อง - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
68 เทปใสแกนเล็ก ม้วน 3/4 509/25442 0 0 0
69 เครื่องเย็บกระดาษ NO10 6 อัน คคถๅถถ/ๅ--จจ- 0 0 0
70 ใบคัตเตอร์ใหญ่ กล่อง คคถคึ/ต/จค/ๅ/ 0 0 0
71 เครื่องเย็บกระดาษ HD50 อัน 9556781103016 0 0 0
72 สก๊อตเทปใส (แกนเล็ก) ม้วน 0 0 0
73 เครื่องคิดเลข เครื่อง - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
74 ป้ายชื่อโฟมบอร์ด แผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
75 เกียรติบัตร แผ่น - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
76 ซองกระดาษน้ำตาลA4 ไม่ขยายข้าง ซอง 500 0 0 0
77 กาว 2 หน้า ชนิดหนา ม้วน 5ม. คคถจ-จภจจึึจค 0 0 0
78 กระดาษสติกเกอร์ รีม 0 0 0
79 นาฬิกา เรือน แขวนผนัง - 0 0 สาขาฟิสิกส์ 0
80 เครื่องเย็บกระดาษ NO3 อัน 0 0 0
81 เครื่องเย็บกระดาษ NO10 อัน 0 0 0
82 ลิ้นชักพลาสติก5ชั้น อัน 6 0 0
83 ที่ดึงลวดเย็บกระดาษ อัน 0 0 0
84 ครีมนับกระดาษ อัน 0 0 0
85 ปากน้ำมัน ด้าม - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
86 ซองขาวพับ 4 เบอร์ 9 ลัง - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
87 ถ่านอัลไลน์ AAA ก้อน 0 0 0
88 สก๊อตเทปสีน้ำตาล ม้วน 0 0 0
89 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หลอด - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
90 กระดานไวท์บอร์ด อัน 0 0 คอมพิวเตอร์ 0
91 กระดาษคำตอบขนาด A5 สีฟ้า แผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
92 ลิขสิทธิ์โปรแกรม license โปรแกรม 0 0 ผศ.ดร.สิริยา 0
93 หมึก HP85A กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
94 หมึก HP 35A กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
95 หมึก HP 78A กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
96 หมึก HP 05A (ไม่เข้าสต็อก) กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
97 หมึก Brother NT 2280 กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
98 ตลับหมึก ยี่ห้อ COLOR 78 A กล่อง COLOR 78A 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
99 เลเซอร์พ้อยเตอร์ อัน 097855063458 0 2 คณะวิทยาศาสตร์ 0
100 เมาส์ ตัว ตัว 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
101 หมึก PH -12A กล่อง กล่อง - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
102 หมึก Fuji Xerox CT201610 กล่อง กล่อง - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
103 TONER BROTHER TN-2510 1 - - 1 1 สาขาวิชฟิสิกส์ 0
104 HDD 1 TB For PC ตัว - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
105 Harddisk กล่อง อุปกรณ์เก็บข้อมูล - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
106 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Sandisk ชุด - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
107 Memory Card : Kingston-SD Card 16 GB รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
108 DVD แผ่น 5905546742 0 0 0
109 หมึก TK174 (ไม่เข้าสต็อก) กล่อง 632983018309 0 0 0
110 หมึกพิมพ์เลเซอร์ กล่อง 0 0 0
111 หมึก HP 05A (ไม่เข้าสต็อก) กล่อง 2614B001 0 0 0
112 หมึก HP 49A (ไม่เข้าสต็อก) กล่อง 829160319551 0 0 0
113 หมึก HP 53A (ไม่เข้าสต็อก) กล่อง 0 0 0
114 หมึก HP 92A (ไม่เข้าสต็อก) กล่อง 1 088698585313 0 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
115 ึคีย์บอร์ด 0 0 0
116 หมึก TK174 0 0 0
117 หมึกพิมพ์เลเซอร์ (ไม่เข้าสต็อก) 0 0 0
118 หมึก HP 05A 0 0 0
119 หมึก HP 53A กล่อง 0 0 0
120 หมึก HP 92A กล่อง 0 0 0
121 Power Supply 0 0 0
122 เมนบอร์ด ตัว - - 0 0 คณิตศาสตร์ 0
123 เมนบอร์ด ตัว - - 0 0 คณิตศาสตร์ 0
124 วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
125 หมึกHP 283A 1 0 0 0
126 หมึกเครื่่องปริ้น305A กล่อง 0 0 0
127 สาย HDMI 10ม. สายถัก เส้น 0 0 0
128 สาย HDMI 5ม. เส้น 0 0 -1
129 สาย HDMI 1.8ม. เส้น 0 0 0
130 Samsung ML-1640/2240 กล่อง 0 0 -1
131 แผ่นCD แผ่น 0 0 0
132 ตลับหมึก83A กล่อง 0 0 0
133 ็Harddisk Server SAS HP ชุด - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
134 ค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ชุด - - 0 0 คอมพิวเตอร์ 0
135 หมึกพิมพ์ 83A กล่อง - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
136 ตลับหมึก Color HP 85A กล่อง - - 0 0 - 0
137 Power Supply 0 0 0
138 ดอกไม้ ดอก ดอก 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
139 กระถางโรมัน คู่ อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
140 อาหารปลา 1 ถุง 0 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
141 สายดูดน้ำ เส้น เส้น 0 10 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
142 ถุงเพาะชำ กิโล กิโล 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
143 เมล็ดทานตะวัน ถุง เมล็ดพันธุ์ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
144 เลื่อย อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
145 กระสอบ ใบ - - 0 0 02010000160060005 0
146 วัสดุการเกษตร รายการ 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
147 น้ำดื่ม ขวด ขวด 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
148 พาน อัน อัน 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
149 พุ่ม อัน พุ่ม 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
150 สร้อยมุก เส้น เส้น 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
151 อาหารสด 1 กิดลกรัม 0 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
152 อาหารสด 1 กิโลกรัม 0 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
153 ผ้าดำ-ผ้าขาว ผืน ผืน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
154 ดอกไม้สด ช่อ ช่อ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
155 ที่คว่ำจาน อัน อัน - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
156 ขวดโหล ใบ ขวด - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
157 ขวดโหลเหลี่ยม ใบ ขวด - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
158 ขวดโหลแก้ว ใบ ขวด - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
159 หน้ากากอนามัย กล่อง - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
160 แก้วทรงเตี้ย ใบ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
161 ถุงกระดาษ ใบ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
162 กล่องพลาสติก 0 0 0
163 เครื่องครัว 0 0 0
164 กระเช้าของขวัญ ชุด - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
165 น้ำแข็ง กระสอบ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
166 ถังขยะ ใบ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
167 กระเป๋ากระจูด ใบ - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
168 วัสดุงาานบ้านงานครัว รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
169 วัสดุงาานบ้านงานครัว รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
170 วัสดุงาานบ้านงานครัว รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
171 ดอกไม้ปลอม ดอก - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
172 ผ้าปูโต๊ะ ผืน - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
173 ใส้กรองเครื่องกรองน้ำ ใส้ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
174 ร่มพับ อัน - - 0 0 คณิตศาสตร์ 0
175 ผ้าคลุมเก้าอี้ ผืน ผืน - 50 50 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
176 ชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อน ชุด - - 24 24 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
177 ถ่าน Panasonic แพค ก้อน 0 12 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
178 รางปลั๊กไฟ รายการ ปลั๊กไป 3 ขา 5 จุด สวิทซ์ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
179 หน้ากากสวิทซ์ไฟ อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
180 สวิทย์ พานา รายการ รายการ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
181 หลอดไฟ หลอด หลอด 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
182 สาย VGA RGB 15M เส้น เส้น 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
183 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
184 สายไมค์ เส้น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
185 สายไมค์ เส้น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
186 รางปลัีกไฟ3ช่อง 2USB 4สวิทซ์ อัน 5M V7 8859005295100 1 0 0
187 รางปลัีกไฟ4ช่อง 5M อัน V7 8855021952065 0 1 0
188 แบตเตอรี่ ก้อน - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
189 แก๊สโซฮอล์ E 20 ลิตร ลิตร 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
190 แก๊สโซฮออล์ 95 ลิตร ลิตร 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
191 ดีเซลหมุนเร็ว ลิตร ลิตร 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
192 น้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตร - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
193 พาวเวอร์ดีเซล B2 ลิตร - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
194 น้ำมันโซล่า ลิตร - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
195 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลิตร 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
196 สารเคมี cps cps 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
197 กรรไกรปลายแหลม อัน อัน - 1 7 คณะวิทยาศาสตร์ 0
198 อาหารสด รายการ 0 0 0
199 วัสดุทดลอง รายการ 0 0 0
200 ยา 0 0 0
201 เซนเซอร์ วัดความเข้มแสง - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
202 ถุงมือแพทย์ กล่อง - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
203 วัสดุวิทยาศาสตร์ - - - 0 0 - 0
204 ถ่านชาร์จ 0 0 0
205 ไขควงวัดไฟฟ้า อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
206 คีมเข้าหัวสาย lan Glink ตัว ตัว 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
207 ไขควงชุด LP H6.35 mm ชุด ชุด 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
208 สีสเปรย์ กระป๋อง กระป๋อง 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
209 ไม้ทับแนว ท่อน ท่อน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
210 ท่อ เส้น เส้น 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
211 ไขควง อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
212 ผ้าพันเกลียว -ผ้าเทป ม้วน ม้วน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
213 ขั้วแป้นเกลียว รายการ รายการ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
214 ไขควงสลับด้าม อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
215 กุญแจ ตัว 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
216 สกรูปลายสว่าน ถุง 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
217 วัสดุก่อสร้าง - - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
218 วัสดุก่อสร้าง - - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
219 เหล็กสำเร็จรูป ชุด - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
220 วัสดุสำนักงาน 1 1 - 0 0 0
221 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 - - 0 0 0
222 วัสดุการเกษตร - - - 0 0 0
223 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลิตร 40.30*26.30 - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
224 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เล่ม - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
225 หนังสือ เล่ม - - 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ 0
226 เสื้อ 0 0 0
227 หมวก ใบ - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
228 กางเกง ตัว - - 0 0 คณิตศาสตร์ 0
229 ทดลอง 0 0 0
230 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0
231 วัสดุสำนักงาน 0 0 0
232 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0 0 0
233 วัสดุอื่น ๆ - - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
234 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลิตร - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
235 วัสดุสำนักงาน - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
236 วัสดุงาานบ้านงานครัว - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
237 วัสดุก่อสร้าง - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
238 วัสดุคอมพิวเตอร์ - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
239 วัสดุวิทยาศาสตร์ - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
240 ค่าปริ้นเอกสาร เล่ม - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
241 วัสดุสำนักงาน ม้วน - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
242 วัสดุก่อสร้าง รายการ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
243 ไม้อัด ิีแผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
244 วัสดุใช้ไป 0 0 0
245 วัสดุใช้ไปในโครงการ 0 0 0
246 วัสดุใช้ไปในโครงการ 0 0 0
247 กระเช้าของขวัญ ชุด - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
248 วัสดุอื่น ๆ รายการ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
249 ป้ายโฟมบอร์ด 1 1 1 1 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
250 โปสเตอร์-ไวนิล 0 0 0
251 สติ๊กเกอร์ PVC แผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
252 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใบ - - 0 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
253 วัสดุการกีฬา ชุด - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
254 ยางมะตอย ถุง 1 1 1 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
255 วัสดุสำนักงาน รายการ 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
256 พระพุทธรูป องค์ ทองเหลือง 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0