ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 มิ.ย. 61พัทลุงเคมีอุตสาหกรรม
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงพลังงาน 2
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงเพาะพันธ์ุพืช
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 5
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 4
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 3
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 2
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 5
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 4
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 3
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 2
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
7 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี