ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 ธ.ค. 60พัทลุงSC 1314
นางวรญา ไชยบัณฑิต
27 ธ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2424 อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ธ.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ธ.ค. 60สงขลาSC412
นายฉัตรชัย สุนทะโก
20 ธ.ค. 60พัทลุงห้องอาจารย์อุษา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
19 ธ.ค. 60พัทลุงSC2420
อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
18 ธ.ค. 60พัทลุง1412
นางวรญา ไชยบัณฑิต
15 ธ.ค. 60สงขลาห้อง 428
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 ธ.ค. 60พัทลุงsc204
อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
12 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
8 ธ.ค. 60พัทลุงชั้น3 SC331
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 60พัทลุงSc335และ Sc328
นางสาวปรียา จันทรักษ์
7 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2527
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 ธ.ค. 60พัทลุง1411
นางวรญา ไชยบัณฑิต
4 ธ.ค. 60พัทลุงsc1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม