ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 พ.ค. 60ห้อง SC2438 ห้องพักทำงานของ อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 พ.ค. 60ห้องสำนักงาน ชั้น2
นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว
17 พ.ค. 60SC2444
นางสาวชลิดา คงทอง
17 พ.ค. 60SC2440
นางสาวชลิดา คงทอง
15 พ.ค. 60ห้องพักทำงาน อ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
15 พ.ค. 602349
นางจิราพร วรรณรักษ์
15 พ.ค. 60ห้อง2349
นางจิราพร วรรณรักษ์
12 พ.ค. 60ห้องพักทำงานของ ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 พ.ค. 60ห้องพักอ.กรกนก (1340)
นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว
11 พ.ค. 60อาคารปฏิบัติการพลังงาน 2
นายธีรเดช ใหญ่บก
9 พ.ค. 60ห้องครัวชั้น 5 SC1
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
9 พ.ค. 60SC2444
นางสาวชลิดา คงทอง
8 พ.ค. 60แอร์ห้องพัก อ.ณวงศ์
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 พ.ค. 60ซ่อมแอร์ ห้องพัก อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 พ.ค. 60ห้อง SC2523 อาคารปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี