เบอร์โทรศัพท์

074-693995

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110


ชื่อ : นาย ณัฐพงค์ ธานีรัตน์
รหัสนิสิต : 552021341
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ : นาย ภูวนัย ทันเกื้อ
รหัสนิสิต : 552021362
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์