รายละเอียดข่าว

ตรวจสอบข้อมูลสำหรับนิสิตปีการศึกษา 2559


    

ขอให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 592... ตรวจสอบ / เพ่มเติมข้อมูลของตนเองในระบบให้เรียบร้อยด้วยครับ