รายละเอียดข่าว

แบบสำรวจความต้องการอบรมเตรียมตัวสอบ TOEIC


    

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสากล ให้กับนิสิตจึงได้ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานรูปแบบหนึ่ง ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนพร้อมสำหรับการสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ TOEIC โดยเข้ารับการอบรมจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และเปิดโอกาสให้กับนิสิตชั้นปี 1 – 3 ที่สนใจเข้าร่วมด้วย โดยจัดกลุ่มเรียนจำนวน 2 กลุ่มๆ ละไม่เกิน 100 คน คณะวิทยาศาสตร์ จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ให้กับนิสิตทุกคน แต่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และต้องผ่านการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโครงการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการจัดตารางเรียนมีความเหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์ ขอสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามแบบลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNv220bb_fgb12ZRnia4sasrBZklD_FzVT8VyYgNNcaRCmFQ/viewform?c=0&w=1