รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบกิจกรรม


    

เนื่องด้วยระบบการตรวจสอบกิจกรรมพบปัญหาว่า นิสิตบางรายข้อมูลไม่ขึ้นแสดงให้เห็นผลการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ทางผู้รับผิดชอบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ แต่ทั้งนี้ นิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบกิจกรรมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/act/ โดยกรอกรหัสนิสิตของท่าน