สมัครเข้าโครงการ วมว.

1. วมว.เพื่ออะไร

วมว. คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการจัดการศึกษาที่รองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาเป็นนักวิจัยอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพให้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
1.สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
2.สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค
3.เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สิทธิพิเศษ

♦เข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิ ห้องทดลอง-ปฏิบัติการ ห้องสมุด และศูนย์กีฬาฯลฯ
♦ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆ จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่น และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากภายนอก รวมทั้งปราชญ์ชุมชน
♦ ทำโครงงานวิจัย โดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
♦ สนุกกับการสัมผัสแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น
♦ ได้เรียนรู้ในสาระที่นอกเหนือจากตำรา รวมทั้งรายวิชาในหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (Advanced Programs, AP) ในระดับชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี
♦ ส่งเสริมการเทียบโอนหน่วยกิตในโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

3. การคัดเลือกนักเรียน

3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558
2. มีผลการเรียน ดังนี้
2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
5. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

4. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC 1) ชั้น 1 เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ : 074-609617 โทรสาร : 074-609617
เว็บไซต์ : http://www.sci.tsu.ac.th/sci/
e-mail address : scius.tsu@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/scius.tsu

5. วิธีการเรียน

โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ เรียนที่ไหน ?
ห้องเรียนโครงการ วมว. มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ จะอยู่ประจำหอพักของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมีห้องเรียนประจำที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบการเรียนการสอนของ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
ในรายวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณส่วนในรายวิชาภาษาอังกฤษสอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์ชาวต่างชาติ และมีรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลาย สอดคล้อง กับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน

6. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการ

โอกาสเรียนต่อที่เปิดกว้าง จะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรง และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการบังคับใช้กับนักเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

7. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
1) นักเรียนที่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๒
2) ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
3) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะที่รับใช้สังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
4) ทำโครงงานและเสนอผลการทำโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลการประเมินขั้นต่ำ “ผ่าน”
5) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม
6) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นตามที่โรงเรียนกำหนด
7) การปฏิบัติที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการตามที่โรงเรียนกำหนดพิจารณาเป็นรายๆ ไป

เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 2
(สำหรับใช้กับนักเรียนโครงการ วมว. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป) "นักเรียนในโครงการ วมว. จะผ่านเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ได้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา หากนักเรียนคนใดมีผลระดับ คะแนนการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภายใน 1 ภาคการศึกษา" ทั้งนี้ กรณีนักเรียนไม่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดได้ : นักเรียนผู้นั้นสามารถเรียนอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว. เช่นเดิมได้ โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลจากโครงการตามที่คู่มหาวิทยาลัย - โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้ให้โรงเรียนทำความตกลงกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อแสดงความยินยอมให้นักเรียนเรียนต่อไปโดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของนักเรียน

การลาออกจากโครงการ วมว. ระยะที่ ๒

กรณีนักเรียนโครงการ วมว. ขอลาออกในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียน พิจารณาเรียกเงินสนับสนุนคืนหรือพิจารณาปรับเงินภายใต้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินที่สนับสนุนนักเรียนไปแล้ว


ประเด็นการลาพักการศึกษาของนักเรียนโครงการ วมว.

นักเรียนโครงการ วมว. สามารถลาพักการศึกษาได้ในประเด็น : เจ็บป่วย ได้ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนของโครงการอื่น และเหตุจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ มติคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘