กิจกรรม

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9

วันที่ 26 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก