กิจกรรม

โครงการนำเสนอโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 23 – 28 มกราคม 2560 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 จำนวน 54 คน

ไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ณ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น (JAPAN AVIATION ACADEMY)

และพิพิธภัณฑ์รถไฟความเร็วสูง (YAMANASHI PREFECTURAL MAGLEV EXHIBITION CENTER JAPAN)  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น