กิจกรรม

กิจกรรม English Camp ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม English Camp 
ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2560 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย