กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม