ข่าว/ประชาสัมพันธ์
  • นักเรียนและครูผู้ควบคุม ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโดยการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนกลาง ระหว่างวันที่ 17 - 19 ส.ค. 2560 สามารถสั่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560