ข่าว/ประชาสัมพันธ์
  • เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรับเปลี่ยนใหม่ ดังนี้ ดาวน์โหลด
  • ใบนำส่งผลการประกวด/แข่งขัน ปี 2560 ดาวน์โหลด
  • กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว
    โดยเข้าไปที่เมนู รายชื่อผู้สมัคร หลังจากนั้นทำการเลือก กิจกรรมหรือการแข่งขันที่ได้สมัครไว้เพื่อตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง
  • หนังสือเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด