อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษา

ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษา

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ ให้สอดคล้อง กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา รวมถึงได้รับการแนะนำถึงโปรแกรมที่เหมาะสม พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเริ่มต้นสำหรับการ สร้างพื้นฐานการคิดคำนวณ ที่ช่วยตอบโจทย์การพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC1449 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมอบรมได้ โดยมีให้เลือก 2 รอบ เปิดรับรอบละ 28 คน

รอบที่ 1 : วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รอบที่ 2 : วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ
- ลงชื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 31 ก.ค. 61
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม/รอบอบรม ภายในวันที่ 1 ส.ค. 61
- ยืนยันการลงทะเบียน/ชำระเงินค่าลงทะเบียน 500 บาท วันที 6 ส.ค. 61
- กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่นั่ง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม

ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปทางอีเมล เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม โทร.087-810-0128 หรือ อีเมล n_nop@hotmail.com

หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์มา ทางทีมงานจะเตรียมไว้ให้ค่ะ

รายละเอียดโครงการ : ดาวน์โหลดไฟล์

สมัครเข้าร่วมอบรมที่นี่