TQF Faculty of Science

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข่าวประกาศ

- คณาจารย์สามารถอัพโหลดไฟล์ course syllabus ได้แล้ว และอัพโหลดไฟล์ มคอ. ของหลักสูตร กศ.บ. และ กศ.ม. ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ไฟล์ Course syllabus มคอ.3 และ มคอ.5 ที่สามารถอัพโหลดได้ ต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น
- สอบถามปัญหาการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 2512

Posted on Jul 31th, 2014
รายละเอียดรายวิชา ภาคเรียนที่
ระดับ
หลักสูตร

ดาวน์โหลด Course Syllabus

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล

ดาวน์โหลด

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี มคอ.3
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
0214102 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
0214103 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1
0214111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
0214203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
0214211 การโปรแกรมภาษาจาวา 2
0214222 ระบบฐานข้อมูล 2
0214231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2
0214271 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3
0214323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
0214333 ระบบปฏิบัติการ 3
0214341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3
0214352 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3
0214362 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
0214392 หัวข้อทางคอมพิวเตอร์1 3
0214415 การโปรแกรมด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล 4
0214494 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 4
0214496 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
0214497 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4