เข้าสู่ระบบ

กำหนดการสำคัญ
เปิดรับบทความ 10 พ.ค. –
10 ต.ค. 60
การประกาศผลการพิจารณาบทความ 27 ต.ค. 60
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 3 พ.ย. 60
ติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
Email: trec10th@gmail.com
Tel: 074-609600 ต่อ 3602-3
      065-0428445
สำหรับเจ้าหน้าที่
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!!

นักวิจัยที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทุกท่าน กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานในระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้โดยการ log in เข้าเว็บไซต์ หากในที่กรณีไม่สามารถยืนยันการชำระเงินในระบบได้ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 090-9908704 หรือ อีเมล์สอบถามที่ trec10th@gmail.com

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

สำหรับกำหนดการประชุมและช่วงเวลานำเสนอผลงานท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

นักวิจัยที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 • กรณี ส่งบทความมาทางเมล์ แต่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ และไม่มีการดำเนินการใดๆในระบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
 • กรณี ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ส่งบทความ ฉบับแก้ไข ทั้งบทคัดย่อ และเรื่องเต็ม หรือส่งมาเฉพาะบทคัดย่อ มาทางเมล์ และไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
 • กรณี ส่งบทความมาทางเมล์และลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่จ่ายค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ

ผู้จัดงานฯ ขออนุญาตถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หากพ้นตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว

กรุณาตรวจสอบสถานะของท่านในระบบลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 090-9908704 หรือ อีเมล์สอบถามที่ trec10th@gmail.com โดยด่วน !!!

*กรุณาตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามที่การประชุมกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและ รูปแบบให้ถูกต้องก่อนจัดส่งเพราะ ฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

ความเป็นมาของการประชุมสัมมนาฯ

ปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างแพร่หลายเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน และเกิดภาวะเรือนกระจก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น การพัฒนาพลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ ใช้กับชุมชนในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทักษิณมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ดังนั้น เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ที่ศึกษาในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนที่เกิดจากการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยาย องค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณจึงร่วมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิง วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯ
 1. เพื่อให้นักวิชาการ และนักพลังงานชุมชนได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐบาล องค์กรภาคประชาชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการงานด้านพลังงานทดแทนสู่ชุ่มชน โดยตระหนักถึงการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างบูรณาการ
สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย
 1. ไฟฟ้าชุมชน
 2. เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
 3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
 4. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
 5. การจัดการพลังงานในชุมชน
 6. การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน
ผู้สนับสนุน