ข่าวประชาสัมพันธ์
  • หมดเขตชำระเงินค่าร่วมเดินทางทัศนศึกษา เกาะหลีเป๊ะ-เกาะตะรุเตา 31 มี.ค. 60 โดยแนบไฟล์ผ่านระบบลงทะเบียน
  • ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นความสามารถในการวิจัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องสร้างปัญญาปฏิบัติหรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge–based Society) นอกจากนี้ กระบวนการหนึ่งซึ่งสำคัญของการวิจัยคือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ สำหรับภารกิจด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนา เป็นที่มาขององค์ความรู้ในอันที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน การบริการทางด้านวิชาการ และเป็นฐานความรู้ให้แก่สังคม สถานภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนขึ้น

โปรแกรมทัศนศึกษา**หมดเขตชำระเงินค่าร่วมเดินทางทัศนศึกษา เกาะหลีเป๊ะ-เกาะตะรุเตา 31 มี.ค. 60 โดยแนบไฟล์ผ่านระบบลงทะเบียน
            สนใจเข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านระบบลงทะเบียน หรือ
ติดต่อคุณปิยนุช 081-5407304
กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2560
 หมดเขตชำระเงินค่าลงทะเบียนใน อัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 3 มี.ค. 2560
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
    ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 3 มี.ค. 2560
 นักวิจัยยืนยันการนำเสนอผ่านระบบ/ส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้ไข/
หมดเขตชำระเงินสำหรับผู้นำเสนอ
    ภายในวันที่ 3 มี.ค. 2560
 วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม
    ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560
 ปิดรับลงทะเบียนและหมดเขตชำระเงิน (ผู้เข้าร่วมงานแบบไม่นำเสนอผลงาน/ทัศนศึกษา)
    ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560
 จัดประชุมและนำเสนอผลงาน
    วันที่ 3-4 พ.ค. 2560
 กิจกรรมทัศนศึกษา
    วันที่ 5-6 พ.ค. 2560
การตีพิมพ์ในวารสาร