ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ขอเปลี่ยนแปลงการแจ้งผลการผลการพิจารณาบทคัดย่อ
  เดิม 14 ก.พ. 2561 เปลี่ยนเป็น ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2561


 • และผู้นำเสนอสามารถยืนยันการนำเสนอผลงาน และส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้ไข
  เดิม 21 ก.พ. 2561 เปลี่ยนเป็น ภายในวันที่ 26 ก.พ. 2561


 • ประกาศ "การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)" มีช่องทางดังนี้

  ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทความในรายงานประชุมวิชาการ (Proceedings) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ผ่านระบบออนไลน์ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28

  ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ/วารสารปาริชาต ฉบับพิเศษ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ผ่านระบบออนไลน์ของวารสาร โดยต้องลงทะเบียน พร้อมชำระค่าสมัครสมาชิกวารสารจำนวน 200 บาท และส่งบทความวิจัย ผ่านระบบออนไลน์
  - วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal
  - วารสารปาริชาต https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

             
ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงาน

 

             
กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2561
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 14 ก.พ. 2561
 ผู้นำเสนอยืนยันการส่งผลงาน
    วันที่ 21 ก.พ. 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม
และการส่งชำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561
 แจ้งผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 6 เม.ย. 2561
 ผู้นำเสนอจัดส่งบทความวิจัยที่แก้ไขผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 12 เม.ย. 2561
 จัดประชุมและนำสเนอผลงาน
    วันที่ 8-9 พ.ค. 2561
การตีพิมพ์ในวารสาร