ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว
         อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ : +081-540-7304
              +086-481-5005
Email : conference2018.tsu@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อและลำดับการลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน >> คลิ๊ก

 

สูจิบัตรงานประชุมวิชาการ>> คลิ๊ก

ประกาศขอขยายระยะเวลา เรื่องการแจ้งผลและยืนยันการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ดังนี้


- แจ้งผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์

จากเดิม วันที่ 6 เมษายน 2561 เปลี่ยนเป็น 15 พฤษภาคม 2561


- ผู้นำเสนอจัดส่งบทความวิจัยที่แก้ไขผ่านระบบออนไลน์
จากเดิม วันที่ 12 เมษายน 2561 เปลี่ยนเป็น วันที่ 22 พฤษภาคม 2561


ทั้งนี้การนำเสนอผลงานยังคงกำหนดการเดิมระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561
แจ้งความจำนงค์ขอรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (เฉพาะบุคลกร ม.ทักษิณ)

คลิ๊ก

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

             
ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงาน

 

             
กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2561
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 14 ก.พ. 2561
 ผู้นำเสนอยืนยันการส่งผลงาน
    วันที่ 21 ก.พ. 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม
และการส่งชำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561
 แจ้งผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 6 เม.ย. 2561
 ผู้นำเสนอจัดส่งบทความวิจัยที่แก้ไขผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 12 เม.ย. 2561
 จัดประชุมและนำสเนอผลงาน
    วันที่ 8-9 พ.ค. 2561
การตีพิมพ์ในวารสาร