ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องขยายการส่งบทความเรื่องเต็ม และการชำระเงิน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อเท่านั้น)
รายละเอียดดังนี้


- การส่งบทความเรื่องเต็ม (Full Paper) เพื่อพิจารณาการตีพิมพ์บทความในรายการงานประชุมวิชาการฯ (Proceeding)
และตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสารฯ
เดิม ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561 เปลี่ยนเป็น ภายในวันที่ 22 มี.ค. 2561


- การชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการฯ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
ผู้ที่ยืนยันนำเสนอผลงานจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 22 มี.ค.2561 ตามรายละเอียดอัตรการชำระเงินด้านล่าง


- การชำระค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
ในอัตรา 200 บาท/ท่าน จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561

(เฉพาะผู้นำเสนอส่งบทความเรื่องเต็มในการพิจารณาตีพิมพ์
ฉบับสมบูรณ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ วารสารปาริชาตเท่านั้น)

 

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ช่องทางการตีพิมพ์
ประเภทผู้เข้าร่วม
อัตราพิเศษ
ภายในวันที่
15 มี.ค. 2561
อัตราปกติ
ระหว่างวันที่
16-22 มี.ค.61
ค่าสมัครสมาชิก
วารสารฯ
(ผ่านบัญชี 2 หรือ 3)
ช่องทางที่ 1 ประสงค์ตีพิมพ์
เฉพาะบทคัดย่อ
บุคคลภายนอก
2,500 บาท
3,000 บาท
200 บาท
(ต้องจ่ายเพิ่มเฉพาะ
ผู้นำเสนอส่งบทความ
เรื่องเต็มในการพิจารณา
ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์
ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
หรือ วารสารปาริชาตเท่านั้น)
ช่องทางที่ 2 ประสงค์พิจารณาลงตีพิมพ์
ใน Proceeding
บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
1,500 บาท
2,000 บาท
ช่องทางที่ 3 * ประสงค์พิจารณาลงตีพิมพ์
ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
หรือ วารสารปาริชาต
รายละเอียดการโอนเงิน
- ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ เลขที่บัญชี 404-279494-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา: สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
- ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 408-197495-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
- ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 408-197718-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

             
ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงาน

 

             
กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2561
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 14 ก.พ. 2561
 ผู้นำเสนอยืนยันการส่งผลงาน
    วันที่ 21 ก.พ. 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม
และการส่งชำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561
 แจ้งผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 6 เม.ย. 2561
 ผู้นำเสนอจัดส่งบทความวิจัยที่แก้ไขผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 12 เม.ย. 2561
 จัดประชุมและนำสเนอผลงาน
    วันที่ 8-9 พ.ค. 2561
การตีพิมพ์ในวารสาร