การชำระเงิน
สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร :
  ชื่อบัญชี: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
  หมายเลขบัญชี: 404-279494-4
  ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา: สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
     
การส่งหลักฐานการชำระเงิน
  แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน คลิ๊ก

 

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประเภทผู้เข้าร่วม
อัตราพิเศษ
ภายในวันที่
15 มี.ค. 2561
อัตราปกติ
บุคคลภายนอก
2,500 บาท
3,000 บาท
บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
1,500 บาท
2,000 บาท

 

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
การเข้าร่วมประชุม และค่าทัศนศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2561
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 14 ก.พ. 2561
 ผู้นำเสนอยืนยันการส่งผลงาน
    วันที่ 21 ก.พ. 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม
และการส่งชำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561
 แจ้งผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 6 เม.ย. 2561
 ผู้นำเสนอจัดส่งบทความวิจัยที่แก้ไขผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 12 เม.ย. 2561
 จัดประชุมและนำสเนอผลงาน
    วันที่ 8-9 พ.ค. 2561
การตีพิมพ์ในวารสาร