>> มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
----------------------------------------------------------   >>
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
----------------------------------------------------------   >>
คณะวิทยาศาสตร์
----------------------------------------------------------

 
ผู้พัฒนาระบบ ......
  นางสาวช่อผกา   สมเขาใหญ่
  รหัสนิสิต : 512021319
 
 

  นางสาวณิชาภัทร   หนูพรหม
  รหัสนิสิต : 512021369
 
 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ #14