ระบบจองห้องเรียน

เมนูการใช้งาน

ดูปฏิทินการจอง

ค้นหาห้องว่าง

ห้องทั้งหมด

แนะนำการใช้งานระบบ

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

ห้องทั้งหมด

ห้องอุปกรณ์ภายในห้องความจุคน
sc1222 ห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง เครื่องฉายภาพพร้อมฉากรับติดผนัง30
sc1220 ห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 110 เครื่อง LCDTV 2 เครื่อง เครื่องฉายภาพพร้อมฉากรับติดผนัง100
sc1221 ห้องบรรยายเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องฉายภาพพร้อมฉากรับติดผนัง80
sc1346 ห้องบรรยายเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องฉายภาพพร้อมฉากรับติดผนัง100
sc1443 ห้องบรรยายเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องฉายภาพพร้อมฉากรับติดผนัง40
sc1403 ห้องบรรยายเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องฉายภาพพร้อมฉากรับติดผนัง40
sc1404 ห้องบรรยายเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องฉายภาพพร้อมฉากรับติดผนัง40
sc2207 ห้องบรรยายเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องฉายภาพพร้อมฉากรับติดผนัง40
sc2218 ห้องประชุม conferenceconference system40
sc1212 ห้องประชุมเล็ก20
sc 222645
ประชุม conference SC31520
sc 222513
sc 2219-10

ติดต่อสอบถาม นายคทายุทธ์ คงมณี โทรภายใน.2120 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0884450681,นายฉัตรชัย สุนทะโก โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869617011