ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
นางกาญจนา ชูศิริเจ้าหน้าที่บริหารงาน63-2112k_kanjana2@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์2106sci1722@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่นนักวิชาการ2200orawann@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงาน2501pueyada2528@gmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทองเจ้าหน้าที่บริหารงาน2510rwilawan@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวปรียา จันทรักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงาน63-2114y10242009@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางจิราพร วรรณรักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงาน2108wannarak1@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำเจ้าหน้าที่บริหารงาน2500npiyaluk@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวนันท์นิชา คงมณีเจ้าหน้าที่บริหารงาน2109atchara@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางวรญา ไชยบัณฑิตเจ้าหน้าที่บริหารงาน2103voraya@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสุภา นวลจันทร์พนักงานบริการ2101kikbio@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรีเจ้าหน้าที่บริหารงาน2211payomwan_23@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวอรวรรณ ธนูศรนักวิชาการชำนาญการ63-2211orawant2006@yahoo.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางจริณญา มาระพงศ์พนักงานบริการ2121charinyamarahpong@gmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายฉัตรชัย สุนทะโกนักวิชาการ63-2113chutchai_s@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางกิติยา โหรารัตน์ผู้ปฏิบัติงานบริการ63-2516สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายคทายุทธ์ คงมณีนักวิชาการ2121kathayut0681@gmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางพรสวรรค์ คงหนูเจ้าหน้าที่บริหารงาน2104pornsawan.ammy@gmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายประสิทธิ์ สีใหม่ผู้ปฏิบัติงานบริการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสุธันยารัต ชูสงนักวิชาการ2105suthunyaratchoo@gmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายปริญญา เทพสงผู้ปฏิบัติงานบริการ2121Birdsupply@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรีเจ้าหน้าที่บริหารงาน2210pattima85@gmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวเมทินี ช่อสมผู้ปฏิบัติงานบริการ2110matinee.c@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหมนักวิชาการ2100thapakorn.k@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายศุภกร แสงสว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานsupakorn.s@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายกรกฎ เพชรทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานkorakot.p@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวภัทรานิษฐ์ แอโสะเจ้าหน้าที่บริหารงานpattranis.a@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายปรารถนา ปล้องใหม่เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายวิทยา ยิ้มด้วงผู้ปฏิบัติงานบริการwitthaya.y@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์2562,63-2519sduenpen@yahoo.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ