ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร2555visit@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำอาจารย์2549graphnel_43@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรีอาจารย์63-2521,2570thsuda@yahoo.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คงอาจารย์2559nichakorn@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต2553kanida@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรยา ปรีชาพานิชอาจารย์69-2519,2567oraya@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้2564sj.suwimol@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโทอาจารย์2580ppongpan@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์นิพัทธุ์ อินทองอาจารย์63-4000nipatintong@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาลประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ2554naphat.k@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกฤษดา สุวรรณการณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์2512suwankarn@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์2514paw134@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศรัณย์วิช บุษบานักวิชาการคอมพิวเตอร์2513sarunwich252@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรวรรธก์ สุขใสนักวิชาการคอมพิวเตอร์2512worawat.sooksai@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์อาจารย์2560c_sarapee@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์อาจารย์2550theeradachkaewong@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์อาจารย์2571,2003vishnunapaphun@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุลอาจารย์2565, 63-2521kkonvika@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา อิ่มนางอาจารย์2579suwicha.n@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วันประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ2556si_wa_pon@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรีอาจารย์2557tsu_004@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์อาจารย์2578wariam_chuayjam@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์พีระ ทองมีอาจารย์2561, 63-2517tpeera60@yahoo.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์อาจารย์2552ypreedaporn@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์อาจารย์2573warang27@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาคอาจารย์2548jui_1981@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโมอาจารย์2577kloju@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีพร สังข์ทองอาจารย์2572, 63-2520tang.9928@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์เมธี ลิมอักษรอาจารย์63-2515คณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์เกษราภรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์63-2521ketsaraporn.saetung@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ