ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
อาจารย์เกษราภรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์63-2521ketsaraporn.saetung@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์อลงกรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์63-2521alongkorn@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์สมภพ ล่ำวัฒนพรอาจารย์63-2517krulim_sompop@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ครุวรรณพัฒน์อาจารย์คณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์อาจารย์2575perfectackle@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.อรสา นุ่นแก้วอาจารย์2558aorasa@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์อาจารย์pinkaew.s@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึกอาจารย์2450suwitsuwitp@gmail.comฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวลอาจารย์2135thawatchai@tsu.ac.thฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร ผลนาคอาจารย์2453pachara@tsu.ac.thฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์อาจารย์-jompob_tsu@hotmail.comฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอยอาจารย์2451supaluckam@gmail.comฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบันอาจารย์2455csangsubun@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์วิทยา ทิพย์อักษรอาจารย์wittaya@tsu.ac.thฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.การะเกด แก้วใหญ่อาจารย์2458karakade@tsu.ac.thฟิสิกส์
อาจารย์ภรพนา บัวเพชร์อาจารย์2452pornpana@tsu.ac.thฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติประธานสาขาวิชาฟิสิกส์2459komkrich@tsu.ac.thฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรืองอาจารย์2451sutthisa@tsu.ac.thฟิสิกส์
นายสุประดิษฐ์ ยวนทองนักวิทยาศาสตร์2410ysupradit@hotmail.comฟิสิกส์
นายอาณัฐ พริกเล็กนักวิทยาศาสตร์2410natthawatha@windowslive.comฟิสิกส์
นายสุเจนต์ พรหมเหมือนนักวิทยาศาสตร์2410sujane214@hotmail.comฟิสิกส์
นายธีรเดช ใหญ่บกนักวิทยาศาสตร์2410teeradui@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ฮกทาอาจารย์2366hoktha@gmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทองอาจารย์2332usaonthong@hotmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์อาจารย์2354wanrudee17@yahoo.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฏาวุธ หิรัญรัตน์อาจารย์2195asadhawut@yahoo.co.thเคมี
อาจารย์ ดร.พลากร บุญใสอาจารย์2353b_palakorn@hotmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติอาจารย์2356,2006juntarac1@gmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ชะนะอาจารย์2209netnapa.saelee@hotmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์อาจารย์2365katenant@gmail.comเคมี