ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีพร สังข์ทองอาจารย์2572, 63-2520tang.9928@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์เมธี ลิมอักษรอาจารย์63-2515คณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์เกษราภรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์63-2521ketsaraporn.saetung@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์อลงกรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์63-2521alongkorn_saetung@yahoo.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์สมภพ ล่ำวัฒนพรอาจารย์63-2517krulim_sompop@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ครุวรรณพัฒน์อาจารย์คณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์อาจารย์2575perfectackle@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.อรสา อนันต์อาจารย์2558orasaanan99@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึกอาจารย์2450suwitsuwitp@gmail.comฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวลอาจารย์2135thawatchai@tsu.ac.thฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร ผลนาคอาจารย์2453chat@tsu.ac.thฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์อาจารย์-jompob_tsu@hotmail.comฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอยอาจารย์2451supaluckam@gmail.comฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบันอาจารย์2455csangsubun@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์วิทยา ทิพย์อักษรอาจารย์wittaya_physics@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.การะเกด แก้วใหญ่อาจารย์2458ka_kade@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ภรพนา บัวเพชร์อาจารย์2452pornpana@tsu.ac.thฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติประธานสาขาวิชาฟิสิกส์2459komkrich28@gmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรืองอาจารย์2451sutthisa@tsu.ac.thฟิสิกส์
นายสุประดิษฐ์ ยวนทองนักวิทยาศาสตร์2410ysupradit@hotmail.comฟิสิกส์
นายอาณัฐ พริกเล็กนักวิทยาศาสตร์2410natthawatha@windowslive.comฟิสิกส์
นายสุเจนต์ พรหมเหมือนนักวิชาชีพ2410Suchane@tsu.ac.thฟิสิกส์
นายธีรเดช ใหญ่บกนักวิชาชีพ2410teeradui@hotmail.comฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ฮกทาอาจารย์2366hoktha@gmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทองอาจารย์2332usaonthong@hotmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์อาจารย์2354wanrudee17@yahoo.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฏาวุธ หิรัญรัตน์อาจารย์2195asadhawut@yahoo.co.thเคมี
อาจารย์ ดร.พลากร บุญใสอาจารย์2353b_palakorn@hotmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2356juntarac1@gmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ชะนะอาจารย์2209netnapa.saelee@hotmail.comเคมี