ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณอาจารย์tkangkamano@yahoo.comเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์อาจารย์2350skanokphorn@yahoo.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรีอาจารย์2352chakkrapong@tsu.ac.thเคมี
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุลอาจารย์2322piyaporn@tsu.ac.thเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์ประธานสาขาวิชาเคมี2363warakorn@tsu.ac.thเคมี
รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุลอาจารย์เคมี
อาจารย์ ดร.อานอบ คันฑะชาอาจารย์2361k_anob@hotmail.comเคมี
อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทองอาจารย์2351tsu_parichat@hotmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชยอาจารย์2348sonchai.i@tsu.ac.thเคมี
นางนิษา ไพจิตรนักวิทยาศาสตร์2310napachid@yahoo.comเคมี
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาตินักวิทยาศาสตร์2310aonchart@hotmail.comเคมี
นางสาวเรณู สีใหม่ผู้ปฏิบัติงานบริการ2330tyunu@yahoo.comเคมี
นางสาวนุรียา บินต่วนนักวิทยาศาสตร์2310nubintuan@yahoo.comเคมี
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อนนักวิทยาศาสตร์2335bendlove11@hotmail.comเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขาอาจารย์7301nugul@tsu.ac.thชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมานอาจารย์2252tuantar@yahoo.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2267nchaisit@gmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์อาจารย์2275chutima.k@tsu.ac.thชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพลอาจารย์2241preuttiporn@tsu.ac.thชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็นอาจารย์2239,2005dek_doi_2548@hotmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์อาจารย์2266supachai_nitipan@hotmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัวประธานสาขาวิชาชีววิทยา2367ole238@hotmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบมอาจารย์2251natthaya.c.v.b@gmail.comชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทองอาจารย์2215sompong.o@gmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชาอาจารย์2253worapreecha@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ศุภารัตน์ สุทธิมุสิกอาจารย์2257premyuda46@hotmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์อาจารย์2263,2000tanapan2543@hotmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณอาจารย์2231supanee@tsu.ac.thชีววิทยา
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจรอาจารย์2268kedsirinrj@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบลอาจารย์2256paveena@tsu.ac.thชีววิทยา