ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์อาจารย์2272wankusonc11@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอมอาจารย์pewhomakkanee@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัตอาจารย์pumin.n@tsu.ac.thชีววิทยา
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักรอาจารย์pimprapa.c@tsu.ac.thชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ศิริพร ยอดทองอาจารย์siriporn.y@tsu.ac.thชีววิทยา
นางสาวมาณี แก้วชนิด นักวิทยาศาสตร์2212manee3088.mk@gmail.comชีววิทยา
นางจิรวรรณ มีภูมินักวิทยาศาสตร์2212tang-psu@hotmail.comชีววิทยา
นางสาวสาคร คงสุดนักวิทยาศาสตร์2212ting-7353@hotmail.co.thชีววิทยา
นายปิยพงษ์ ทองดำหยูนักวิทยาศาสตร์2212sinhyu282@gmail.comชีววิทยา
นายจิตรพล ประดิษฐธรรมนักวิทยาศาสตร์2212ji_tapon@hotmail.comชีววิทยา
นางปนัดดา พรหมจรรย์นักวิทยาศาสตร์2212kaipanadda@gmail.comชีววิทยา
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณนักวิทยาศาสตร์2212Supattatra@gmail.comชีววิทยา
นางเบญจวรรณ์ จันทรัตน์พนักงานบริการbanchawan.c@tsu.ac.thชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทองอาจารย์2254, 2600sudsakhorn@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตรอาจารย์2256tiptiwa@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ2274peeranart@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์อาจารย์2273sunisa@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์อาจารย์2255sunantida@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคมประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม2250anut59@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์อาจารย์2271chut_thai@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนังอาจารย์2196sirilak.c@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคมอาจารย์SC2422ksuphada@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริอาจารย์2269jamjun@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำคณบดีคณะวิทยาศาสตร์2259thanya@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็งอาจารย์2265vikandat@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกรนักวิทยาศาสตร์-ton_puntasit@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นายกฤษณะ เรืองคล้ายนักวิทยาศาสตร์-krist_ob1@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญนักวิทยาศาสตร์2212chama-haha@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณอาจารย์prasong@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาคอาจารย์2323nawongb@yahoo.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน