ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณอาจารย์2231supanee@tsu.ac.thชีววิทยา
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจรประธานสาขาวิชาชีววิทยา2268kedsirinrj@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบลอาจารย์2256paveena@tsu.ac.thชีววิทยา
อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์อาจารย์2272wankusonc11@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์pewhomakkanee@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัตอาจารย์pumin.n@tsu.ac.thชีววิทยา
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักรอาจารย์pimprapa.c@tsu.ac.thชีววิทยา
อาจารย์ ดร.อารีรักษ์ นิลสายอาจารย์areeruk.n@tsu.ac.thชีววิทยา
นางสาวมาณี แก้วชนิด นักวิทยาศาสตร์2212manee@tsu.ac.thชีววิทยา
นางจิรวรรณ มีภูมินักวิทยาศาสตร์2212tang-psu@hotmail.comชีววิทยา
นางสาวสาคร คงสุดนักวิทยาศาสตร์2212ting-7353@hotmail.co.thชีววิทยา
นายปิยพงษ์ ทองดำหยูนักวิทยาศาสตร์2212sinhyu282@gmail.comชีววิทยา
นายจิตรพล ประดิษฐธรรมนักวิทยาศาสตร์2212ji_tapon@hotmail.comชีววิทยา
นางปนัดดา พรหมจรรย์นักวิทยาศาสตร์2212kaipanadda@gmail.comชีววิทยา
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณนักวิทยาศาสตร์2212supattra.ka@tsu.ac.thชีววิทยา
นางเบญจวรรณ์ จันทรัตน์พนักงานบริการbanchawan.c@tsu.ac.thชีววิทยา
นางสาวธิดารัตน์ สงสุขผู้ปฏิบัติงานบริการtidarut.s@tsu.ac.thชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทองอาจารย์2254, 2600sudsakhorn@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตรอาจารย์2256tiptiwa@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดีอาจารย์2274peeranart@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์อาจารย์2273sunisa@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์อาจารย์2255sunantida@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการประกอบการ2250anut59@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์อาจารย์2271chthaweedet@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนังอาจารย์2196sirilak.c@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคมอาจารย์SC2422ksuphada@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม2269jamjun@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำอาจารย์2259thanya@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็งอาจารย์2265vikandat@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกรนักวิทยาศาสตร์-puntasit@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม