ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจรอาจารย์2268kedsirinrj@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบลอาจารย์2256kaewubon.p@gmail.comชีววิทยา
อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์อาจารย์2272wankusonc11@gmail.comชีววิทยา
นางสาวมาณี แก้วชนิด นักวิชาชีพ2212manee3088.mk@gmail.comชีววิทยา
นางจิรวรรณ มีภูมินักวิชาชีพ2212tang-psu@hotmail.comชีววิทยา
นางสาวสาคร คงสุดนักวิชาชีพ2212ting-7353@hotmail.co.thชีววิทยา
นายปิยพงษ์ ทองดำหยูนักวิชาชีพ2212sinhyu282@gmail.comชีววิทยา
นายจิตรพล ประดิษฐธรรมนักวิชาชีพ2212ji_tapon@hotmail.comชีววิทยา
นางปนัดดา พรหมจรรย์นักวิชาชีพ2212kaipanadda@gmail.comชีววิทยา
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณนักวิชาชีพ2212Supattatra@gmail.comชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร สิงห์ทองประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม2254sighanobody13@gmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตรอาจารย์tiptiwa_7@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดีอาจารย์2274peeranart@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์2273sunisa@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์อาจารย์2255sunantida@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคมอาจารย์2250anut59@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์อาจารย์2271chut_thai@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนังรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต2196rusirilak@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคมอาจารย์SC2422ksuphada@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริอาจารย์2269jamjun2508@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำอาจารย์2259thanya@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็งอาจารย์2265vikandat@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกรนักวิชาชีพ-ton_puntasit@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นายกฤษณะ เรืองคล้ายนักวิชาชีพ-krist_ob1@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญนักวิชาชีพ2212chama-haha@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณอาจารย์prasong_mi@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาคอาจารย์2316nawongb@yahoo.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณีอาจารย์2316chomanee_j@yahoo.co.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์อาจารย์2225varunrut@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา มะหนิอาจารย์2421sumsiyha@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน