ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริอาจารย์2514nikom@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์อาจารย์-sukrakanchana@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ยุพิน พิมโคตร์อาจารย์2228ัีัีyuphin@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์อาจารย์2241charuvat2010@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทรคีรีอาจารย์2315janttara@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.หิริหัทยา เพชรมั่งอาจารย์2134hattayaphetmung@yahoo.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์อาจารย์2315ninnajansoon@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดีประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน2418kuniscience@windowslive.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางวารุณี มะโณสงค์นักวิชาชีพ2329mwarunee@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นายศุภกร กตาธิการกุลนักวิชาชีพ-supagone@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นายเกษม ทิพย์ดนตรีนักวิชาชีพ2329tipdontree@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางสาวจันทิมา เจริญศรีนักวิทยาศาสตร์2223birdlifeflower@hotmail.co.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางสาวสาวิตรี อินทรพันธ์นักวิชาชีพ2212yingbiotsu@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์Christopher Joseph Fortiอาจารย์โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์สุจิรา พรมแทนสุดอาจารย์2511sujira_p0730@hotmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์ศุภลักษณ์ นาคนุ่นอาจารย์2118amp_su5289@hotmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์อภิญญา รอดจันทร์อาจารย์2601apinya_jun5@hotmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์วิโรจน์ จิตรบุญอาจารย์2511bird_bird_spu@hotmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวจุฬาพร โอทองเจ้าหน้าที่บริหารงาน2112julaporn92@gmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวปนัดดา รอดจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงาน2112panadda.rodjan@gmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์นักวิชาชีพ2112ninew.nuanjan@gmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ