ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล สาขาวิชา/หน่วยงาน
นางวรญา ไชยบัณฑิตเจ้าหน้าที่บริหารงาน2103voraya@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงาน2501yada@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางจิราพร วรรณรักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงาน2108wannarak1@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวปรียา จันทรักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงาน2114y10242009@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำเจ้าหน้าที่บริหารงาน2500npiyaluk@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางพรสวรรค์ คงหนูเจ้าหน้าที่บริหารงาน2104pornsawan.ammy@gmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล2106sakchay@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่นเจ้าหน้าที่บริหารงาน2102kageorawan@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางนันท์นิชา คงมณีเจ้าหน้าที่บริหารงาน2109nannicha@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรีเจ้าหน้าที่บริหารงาน2211payomwan@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายคทายุทธ์ คงมณีนักวิชาการ2120kathayut@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายฉัตรชัย สุนทะโกนักวิชาการ2113chutchai@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวอรวรรณ ธนูศรนักวิชาการ2211 วิทยาเขตสงขลาorawant2006@yahoo.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสุภา นวลจันทร์พนักงานบริการ2102supa@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายกฤษณะ เรืองคล้ายนักวิทยาศาสตร์2710krit_ob1@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกรนักวิทยาศาสตร์-puntasit@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญนักวิชาชีพ2212chama-haha@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นายปิยพงษ์ ทองดำหยูนักวิทยาศาสตร์-Piyapong@tsu.ac.thชีววิทยา
นางสาวสาวิตรี อินทรพันธ์นักวิทยาศาสตร์2223IyiYngsawitree2008@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางสาวสาคร คงสุดนักวิชาชีพ2212ting-7553@hotmail.co.thชีววิทยา
นางปนัดดา พรหมจรรย์นักวิชาชีพ2212kaipanadda@gmail.comชีววิทยา
นางกาญจนา ชูศิริเจ้าหน้าที่บริหารงาน2112k_kanjana2@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายกฤษดา สุวรรณการณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์2512skrisda@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์2514tipparat@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรวรรธก์ สุขใสนักวิชาการคอมพิวเตอร์2512sworawat@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจิตรพล ประดิษฐธรรมนักวิทยาศาสตร์2212Ji_tapon@hotmail.comชีววิทยา
นางสาวจันทิมา เจริญศรีนักวิทยาศาสตร์2232jantima@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางนิษา ไพจิตรนักวิชาชีพ2310napachid@yahoo.comเคมี
นางสาวนุรียา บินต่วนนักวิทยาศาสตร์2310nubintuan@gmail.comเคมี
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาตินักวิทยาศาสตร์2310aonchat@hotmail.comเคมี
นางวารุณี มะโณสงค์นักวิชาชีพ2329bourboon@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อนนักวิทยาศาสตร์2335bendlove11@hotmail.comเคมี
นายเกษม ทิพย์ดนตรีนักวิชาชีพ2326tipdontree@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์สข 2521 พท. 2565konvika@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.สมภพ ล่ำวัฒนพรอาจารย์2517lsompop@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรีอาจารย์2557chantawan@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์2552ypreedaporn@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์อาจารย์2578wariam_chuayjan@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ2571akop7@yahoo.comคณิตศาสตร์และสถิติ
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วันรองศาสตราจารย์2556si_wa_pon@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาคอาจารย์2548jui_1981@hotmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.อลงกรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์สข.2521alongkon_saetug@yahoo.comคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.เกษราภรณ์ แซ่ตั้งอาจารย์2521 สข.ketsarporn_tengneesri@yahoo.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.สุดา เธียรมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์2570suda@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.อาจารี นาโครองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร2004ajaree@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.กฤษณ์ ทองขุนดำอาจารย์2549grapnel_43@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร.คณิดา สินใหมอาจารย์2553kanida@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็มคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล2000n_nop@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คงอาจารย์2559nichakorn@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสารผู้ช่วยศาสตราจารย์2568ssitthisarn@gmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์อาจารย์2564suwimol@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.อรยา ปรีชาพานิชผู้ช่วยศาสตราจารย์สข. 2519, พท. 2567ms_oraya@yahoo.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สข. 2315ninnajansoon@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.วรากร วิศพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์2363warakorn@tsu.ac.thเคมี
ผศ.ศิริพร จันทรคีรีผู้ช่วยศาสตราจารย์สข.2315 janttara@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์รองศาสตราจารย์2355 (วิทยาเขตพัทลุง)skanokphorn@yahoo.comเคมี
ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์2365katenant@gmail.comเคมี
อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุลอาจารย์2322ppasitkul@hotmail.comเคมี
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูลอาจารย์2349 (วิทยาเขตพัทลุง)psumanatrakul@gmail.comเคมี
อ.ดร.พลากร บุญใสอาจารย์2353ypalakorn@gmail.comเคมี
อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทาอาจารย์สข. 2322 พท. 2366pimchana@tsu.ac.thเคมี
ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์2356juntarac1@gmail.comเคมี
อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์อาจารย์2801 , 2241churavat@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสมผู้อำนวยการโครงการ วมว.- ม.ทักษิณ2267nchaisit@gmail.comชีววิทยา
ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบมผู้ช่วยศาสตราจารย์2251natthaya@tsu.ac.thชีววิทยา
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็นผู้ช่วยศาสตราจารย์2239thanapon.tsu.ac.thhชีววิทยา
อ.ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัวอาจารย์-ole238@hotmail.comชีววิทยา
รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพลรองศาสตราจารย์2241orathai.sup@gmail.comชีววิทยา
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชาผู้ช่วยศาสตราจารย์2253monthon@tsu.ac.thชีววิทยา
ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์2266supphachai@tsu.ac.thชีววิทยา
ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมานผู้ช่วยศาสตราจารย์2252tuanta@tsu.ac.thชีววิทยา
ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สข.2411prasong_mi@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.ดร.มารีนา มะหนิผู้ช่วยศาสตราจารย์61-2424marina@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึกผู้ช่วยศาสตราจารย์2450suwit@tsu.ac.thฟิสิกส์
ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวลผู้ช่วยศาสตราจารย์08 1963 4595tepnual1972@hotmail.comฟิสิกส์
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่อาจารย์2458ka_kade@hotmail.comฟิสิกส์
ผศ.ดร.พชร ผลนาคผู้ช่วยศาสตราจารย์2453pachara@tsu.ac.thฟิสิกส์
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์2455csangsubun@hotmail.comฟิสิกส์
อ.ภรพนา บัวเพชร์อาจารย์2452pornpana@tsu.ac.thฟิสิกส์
อ.วิทยา ทิพย์อักษรอาจารย์2456wittaya physics@yahoo.comฟิสิกส์
ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดีประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานสข.2418kuniscience@windowslive.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวชอาจารย์-nu_fermi2@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนังผู้ช่วยศาสตราจารย์2196rusirilak@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์63 - 2244sukrakanchana@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์2254sudsakhorn@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคมผู้ช่วยศาสตราจารย์2258ksuphada@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์อาจารย์2271chut_thai@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อ.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตรอาจารย์2256tiptiwa_7@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำผู้ช่วยศาสตราจารย์2259thanya@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดีผู้ช่วยศาสตราจารย์2274 peeranart@tsu.ac.th, peeranartk@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์อาจารย์2273sunisa@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการประกอบการ2006anut59@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่นประธานสาขาวิชาเคมี2362 (วิทยาเขตพัทลุง)panita487@hotmail.comเคมี
อ.ดร.จิราพร ช่อมณีอาจารย์2199chomanee_j@yahoo.co.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาคผู้ช่วยศาสตราจารย์2323nawongb@yahoo.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม2269 jamjun2508@yahoo.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์2275chutima.k@tsu.ac.thชีววิทยา
นายสุประดิษฐ์ ยวนทองนักวิทยาศาสตร์2410ysupradit@tsu.ac.thฟิสิกส์
นายอาณัฐ พริกเล็กนักวิทยาศาสตร์2411natthawatha@windowslive.comฟิสิกส์
นายสุเจนต์ พรหมเหมือนนักวิทยาศาสตร์2410sujane@hotmail.comฟิสิกส์
นายศุภกร กตาธิการกุลนักวิทยาศาสตร์-supagone@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พท.2575ekkasit@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร2003visit@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธีรเดช ใหญ่บกนักวิชาชีพ2410teeradui@hotmail.comฟิสิกส์
ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติประธานสาขาวิชาฟิสิกส์2459komkrich28@gmail.comฟิสิกส์
นายศรัณย์วิช บุษบานักวิชาการคอมพิวเตอร์2513sarunwich@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทองเจ้าหน้าที่บริหารงาน2510rwilawan@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตรเจ้าหน้าที่บริหารงาน2108perasak_may@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
อ.นิพัทธุ์ อินทองอาจารย์61-2569, 63-2521nipatintong@hotmail.comคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร.พงษ์พันธ์ พิณโทอาจารย์1101ppongpan@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์2562duenpen@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์อาจารย์พท.2550theeradachkaewong@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์2354 (วิทยาเขตพัทลุง)kaewnok@hotmail.comเคมี
ผศ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์2195้hasadhawut@tsu.ac.thเคมี
นางสาวเรณู สีใหม่ผู้ปฏิบัติงานบริการ0846304230raเคมี
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะผู้ช่วยศาสตราจารย์2209netnapa@tsu.ac.thเคมี
นางสาวมาณี แก้วชนิดนักวิทยาศาสตร์63-2212manee3088.mk@gmail.comชีววิทยา
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจรประธานสาขาวิชาชีววิทยา2268kedsirin@tsu.ac.thชีววิทยา
อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบลอาจารย์2257kaewubon.p@gmail.comชีววิทยา
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว อาจารย์2558orasaanan99@gmail.com และ aorasa@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์รองศาสตราจารย์08 5900 0739ฟิสิกส์
รศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์รองศาสตราจารย์-warang27@gmail.comคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.ดร.ภพเอกอัคร อินทรโมผู้ช่วยศาสตราจารย์2577rungsarit@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรืองอาจารย์2457sutthisa@tsu.ac.thฟิสิกส์
นางสุธันยารัต ชูสงนักวิชาการ2105suthunya@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็งอาจารย์2265vikandat@hotmail.comวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.ปริชาติ เทพทองอาจารย์2351tsu_parichat@hotmail.comเคมี
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรีเจ้าหน้าที่บริหารงาน2210pattima85@gmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม2007sonchai.i@tsu.ac.thเคมี
อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณอาจารย์2344tkangkamano@yahoo.comเคมี
ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์2352kchakkrapong[at]yahoo.com ; chakkrapong[at]tsu.ac.thเคมี
อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาลประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ2554naphat.k@tsu.ac.thคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร.อัคนี ผิวหอมอาจารย์akkanee.p@tsu.ac.thชีววิทยา
อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการและธุรกิจนวัตกรรม2240nilubol.n@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางสาวเทพศิริรัตน์ นิตยโชติอาจารย์ วมว.- ม.ทักษิณโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวชนกภัทร์ ใหม่เจริญอาจารย์ วมว.- ม.ทักษิณโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวธัญลักษณ์ ทองพูนเจ้าหน้าที่บริหารงาน2107tunyaluk.t@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นายปริญญา เทพสงผู้ปฏิบัติงานบริการ2121Birdsupply@hotmail.comสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัตอาจารย์p.nutaratat@gmail.comชีววิทยา
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณนักวิชาชีพ2212supattatra@gmail.comSupattatra@gmail.comชีววิทยา
นางสาวปานเดือน สุวรรณรัตน์อาจารย์ วมว.- ม.ทักษิณpanduan.s@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวธีระรัตน์ อรุณรัตน์อาจารย์ วมว.- ม.ทักษิณteerarat.a@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหมนักวิชาการ2100thapakorn.k@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวปาริชาติ รอดปานนักวิชาชีพ2601parichat.r@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อ.ดร.พิมประภา ชัยจักรอาจารย์pimprapa.c@tsu.ac.thชีววิทยา
อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์อาจารย์2272wankuson.c@tsu.ac.thชีววิทยา
นายกรกฎ เพชรทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานพท2002korakot.p@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
อ.ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์อาจารย์-pinkaew.s@tsu.ac.thคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.จักรี บุญละครอาจารย์2411jakkree.b@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางสาวภัทรานิษฐ์ แอโสะนักวิชาชีพ2200pattranis.a@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นายวิทยา ยิ้มด้วงผู้ปฏิบัติงานบริการ-witthaya.y@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นางสาวธิดารัตน์ สงสุขผู้ปฏิบัติงานบริการ-tidarut.s@tsu.ac.thชีววิทยา
อ.ดร.อารีรักษ์ นิลสายอาจารย์-areeruk.n@tsu.ac.thชีววิทยา
นางสาวภัณฑิรา พูลสวัสดิ์ผู้ปฏิบัติงานบริการ2112pantira.p@tsu.ac.thสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล