ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณีอาจารย์2316chomanee_j@yahoo.co.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์อาจารย์2225arunrutv@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา มะหนิอาจารย์2421sumsiyha@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน-sukrakanchana@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ยุพิน พิมโคตร์อาจารย์2228yuphin@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์อาจารย์2241charuvat2010@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทรคีรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์2315jsiriporn@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.หิริหัทยา เพชรมั่งอาจารย์2134taya@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์อาจารย์2315ninnajansoon@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดีอาจารย์2418kuniscience@windowslive.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คงอาจารย์63-2240auey_orchid@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ อุดมเวชอาจารย์-nu_fermi2@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ ดร.จักรี บุญละครนักวิชาการคอมพิวเตอร์jakkree.b@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางวารุณี มะโณสงค์นักวิทยาศาสตร์2329mwarunee@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นายศุภกร กตาธิการกุลนักวิทยาศาสตร์-supagone@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นายเกษม ทิพย์ดนตรีนักวิทยาศาสตร์2329tipdontree@hotmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางสาวจันทิมา เจริญศรีนักวิทยาศาสตร์2223cjantima@tsu.ac.thวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นางสาวสาวิตรี อินทรพันธ์นักวิทยาศาสตร์2212yingbiotsu@gmail.comวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์ศุภลักษณ์ นาคนุ่นอาจารย์2118amp_su5289@hotmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์อภิญญา รอดจันทร์อาจารย์2601apinya_jun5@hotmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์เทพศิริรัตน์ นิตยโชติอาจารย์2602tepsiriratbutr@gmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์ชนกภัทร์ ใหม่เจริญอาจารย์2602chanokpath.m@gmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์พัชรา พยัคฆาอาจารย์2602phatchara.phayakka@gmail.comโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์ปานเดือน สุวรรณรัตน์อาจารย์2601panduan.s@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
อาจารย์ธีระรัตน์ อรุณรัตน์อาจารย์2601teerarat.a@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตรนักวิชาการ2602perasak@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวธัญลักษณ์ ทองพูนเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวปาริชาติ รอดปานนักวิชาชีพ2601parichat.r@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงาน2601thidarat.s@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ