แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

   คู่มือการใช้งานระบบ