ระบบประเมิน 360 องศา

ระบบประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ(TSU Core Values)ของเพื่อนร่วมงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แบบประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย(TSU Core Values)

แบบประเมิน360 องศา

Evaluation SCI TSU, by Scitsu