ขั้นตอนการใช้งานระบบ (โดยย่อ)

 

1. การเข้าสู่ระบบให้กรอก Username และ Password แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

2.เลือก เมนูแบบฟอร์มที่ต้องการสร้าง

 

3.ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกเมนู ขอเบิกค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ขอเชิญประชุม ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มบันทึกข้อความจากรูปด้านล่าง ในส่วนที่มีการกรอก ชื่อ และนามสกุล มีระบบ Auto Complete (ตรวจสอบและแสดงรายชื่อบุคลากร แบบอัตโนมัติ)

เพื่อความสะดวก และลดความผิดพลาด การพิมพ์ชื่อ-สกุล บุคลากร ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า (นาย นาง นางสาว) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ

 

4.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้คลิกที่บันทึกแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และทำการเลือกรายชื่อสำเนาแจ้งเพื่อเข้าร่วมประชุม

ในส่วนที่มีการกรอก ชื่อ และนามสกุล มีระบบ Auto Complete (ตรวจสอบและแสดงรายชื่อบุคลากร แบบอัตโนมัติ)

เพื่อความสะดวก และลดความผิดพลาด การพิมพ์ชื่อ-สกุล บุคลากร ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า (นาย นาง นางสาว) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ

แต่ในส่วนของตำแหน่งนั้นผู้ใช้จะต้องทำการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง และสามารถทำการลบรายชื่อ โดยการคลิกที่ปุ่ม X ได้ทันที

 

5.หลังจากนั้นกดปุ่ม บันทึกสำเนาแจ้ง และผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์เอกสารประกอบคำร้องขอเบิกได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย หนังสือขอเชิญประชุม หนังสือขอเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และหนังสือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ PDFซึ่งสะดวกต่อการจัดพิมพ์

 

 

6.ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกเมนู ขอซื้อ-ขอจ้างนอกระบบให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มบันทึกข้อความจากรูปด้านล่าง ในส่วนที่มีการกรอก ชื่อ และนามสกุล มีระบบ Auto Complete (ตรวจสอบและแสดงรายชื่อบุคลากร แบบอัตโนมัติ)

เพื่อความสะดวก และลดความผิดพลาด การพิมพ์ชื่อ-สกุล บุคลากร ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า (นาย นาง นางสาว) และในการคำนวณค่าใช้จ่าย ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ

 

7.หลังจากนั้นกดปุ่ม บันทึกสำแบบฟอร์มและผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์เอกสารประกอบคำร้องขอเบิกได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย หนังสือขอซื้อ-ขอจ้างนอกระบบ ใบเสนอราคา และหนังสือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ PDFซึ่งสะดวกต่อการจัดพิมพ์  

 

 

 

 

 

- กลับสู่หน้าหลัก -