ระบบบันทึกข้อความอัตโนมัติ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Memorandum Recording for Faculty of Science,Thaksin University