ข้อมูลคำสั่งดำเนินงาน

ลำดับที่ เลขที่คำสั่ง ระดับคำสั่ง ประเภท กลุ่มคำสั่ง รายละเอียด
1 3424/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) คำส้่งมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการแผนงานดำเนินการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน
วันที่สั่ง : 2021-10-26
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-26 ถึง 2021-10-26
View Edit
2 1527/2564 ประกาศมหาวิทยาลัย คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) คำส้่งมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13
วันที่สั่ง : 2021-08-11
วันที่ปฏิบัติ : 2021-08-11 ถึง 2021-08-11
View Edit
3 0858/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TSU.PT Sandbox ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-10-28
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-28 ถึง 2021-10-28
View Edit
4 0858/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) คำส้่งมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TSU.PT Sandbox ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-10-28
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-28 ถึง 2021-10-28
View Edit
5 0518/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) คำส้่งมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก
วันที่สั่ง : 2021-05-03
วันที่ปฏิบัติ : 2021-05-03 ถึง 2021-05-03
View Edit
6 0317/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Serve ) จำนวน 1รายการ
วันที่สั่ง : 2021-10-27
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-27 ถึง 2021-10-27
View Edit
7 0212/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(น้อยกว่ากว่า 3 เดือน) Actionplan สาขา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยศาสตร์
วันที่สั่ง : 2021-11-23
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-23 ถึง 2021-11-23
View Edit
8 0211/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan สาขา เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-11-22
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-22 ถึง 2021-11-22
View Edit
9 0210/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan คณะ แต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการแผนงานการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน (T:1Class to Work platform) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่สั่ง : 2021-11-23
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-23 ถึง 2021-11-23
View Edit
10 0209/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan คณะ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-11-16
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-16 ถึง 2021-11-16
View Edit
Order Product Customer Date Status Total
#15346 Lorem ipsum dolor sit amet eget volutpat erat John Sanders 17 Oct2:16 PM Paid $259.35 View
#15344 Pellentesque diam imperdiet Teresa Holland 16 Oct01:16 AM Paid $123.00 View
#15343 Vestibulum a accumsan lectus sed mollis ipsum Jayden Massey 15 Oct8:07 PM Paid $199.00 View
#15341 Morbi vulputate lacinia neque et sollicitudin Raymond Atkins 11 Oct11:18 AM Paid $678.26 View
Order Product Customer Date Status Total
#15345 Consectetur adipiscing elit Dylan Ambrose 16 Oct03:16 AM Pending $96.20 View
Order Product Customer Date Status Total
#15342 Justo feugiat neque Reina Brooks 12 Oct04:23 PM Cancelled $59.00 View