ข้อมูลคำสั่งดำเนินงาน

ลำดับที่ เลขที่คำสั่ง ระดับคำสั่ง ประเภท กลุ่มคำสั่ง รายละเอียด
11 0208/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan สาขา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกงานนิสิต หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-11-15
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-15 ถึง 2021-11-15
View Edit
12 0207/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(น้อยกว่ากว่า 3 เดือน) Actionplan สาขา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร (Road Show) สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-11-15
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-15 ถึง 2021-11-15
View Edit
13 0206/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการ สอวน.)
วันที่สั่ง : 2021-11-11
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-11 ถึง 2021-11-11
View Edit
14 0205/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านงานวิจัยพืชสมุนไพรกัญชงและกัญชา ภูมิปัญญาภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่สั่ง : 2021-11-10
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-10 ถึง 2021-11-10
View Edit
15 0204/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(น้อยกว่ากว่า 3 เดือน) Actionplan สาขา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินนิสิตหลังฝึกงำน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-11-08
วันที่ปฏิบัติ : 2021-11-08 ถึง 2021-11-08
View Edit
16 0203/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-10-27
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-27 ถึง 2021-10-27
View Edit
17 0202/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(มากกว่าเท่ากับ 3 เดือน) Actionplan คณะ แต่งตั้งพี่เลี้ยงสำหรับบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ
วันที่สั่ง : 2021-10-26
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-26 ถึง 2021-10-26
View Edit
18 0201/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(น้อยกว่ากว่า 3 เดือน) Actionplan สาขา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนา “เรียนและงาน จากบ้านวิทย์สิ่งแวดล้อม”ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-10-25
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-25 ถึง 2021-10-25
View Edit
19 0200/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(น้อยกว่ากว่า 3 เดือน) Actionplan สาขา แต่งตั้งประธานกรรมการที่ปรึกษา กรรมกรรมการที่ปรึกษา กรรมการสอบสอบเค้าโครง และนักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-10-20
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-20 ถึง 2021-10-20
View Edit
20 0199/2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งเฉพาะกิจ(น้อยกว่ากว่า 3 เดือน) Actionplan สาขา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนาพาเพลิน“เส้นทางอาชีพของศิษย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่สั่ง : 2021-10-20
วันที่ปฏิบัติ : 2021-10-20 ถึง 2021-10-20
View Edit
Order Product Customer Date Status Total
#15346 Lorem ipsum dolor sit amet eget volutpat erat John Sanders 17 Oct2:16 PM Paid $259.35 View
#15344 Pellentesque diam imperdiet Teresa Holland 16 Oct01:16 AM Paid $123.00 View
#15343 Vestibulum a accumsan lectus sed mollis ipsum Jayden Massey 15 Oct8:07 PM Paid $199.00 View
#15341 Morbi vulputate lacinia neque et sollicitudin Raymond Atkins 11 Oct11:18 AM Paid $678.26 View
Order Product Customer Date Status Total
#15345 Consectetur adipiscing elit Dylan Ambrose 16 Oct03:16 AM Pending $96.20 View
Order Product Customer Date Status Total
#15342 Justo feugiat neque Reina Brooks 12 Oct04:23 PM Cancelled $59.00 View