กรณีที่ยังไม่เคยใช้ระบบเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือเคยใช้แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่

พิมพ์ชื่อ (ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า) ระบบจะแสดงชื่อให้ท่านเลือกอัตโนมัติ


กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ท่านต้องการ


กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน TSU iPass เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน