ฐานข้อมูล รายได้โครงการบริการวิชาการ

รายงานโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง excel ทั้งหมด

ที่ ชื่อโครงการ เวลา สถานที่ รายได้รวม(บาท) ค่าธรรมเนียม (16%)
(จากเดิม 15% )
ค่าห้อง ใบเสร็จ ข้อมูลผู้ติดต่อ จำนวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
1 ค่ายที่ปรึกษาโครงงานวิจัย นักเรียนห้องพิเศษ โรงเรียนเบญมราชูทิศทักษิณ นครศรีธรรมราช01 กรกฎาคม 2556
ถึง
30 กันยายน 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง2500037506000 PL1-2556:2/50 17
2 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี ตรัง20 กรกฎาคม 2556
ถึง
22 กรกฎาคม 2556
ม.ทักษิณ สงขลา2468037028100 0419/24 0419/25 67
3 ค่าย BEC โรงเรียนรัษฎา ตรัง31 สิงหาคม 2556
ถึง
01 กันยายน 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง3500052500 PR1-2556 : 91/38 47
4ค่ายวิชาการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง02 ตุลาคม 2556
ถึง
04 ตุลาคม 2556
ม.ทักษิณ สงขลา3050045750 pr1-2557:1/32 pr1-2557:1/33 37
5 ค่ายวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ดร.ปิยาลักษณ์ ภาษิตกุล19 ตุลาคม 2556
ถึง
23 ตุลาคม 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง5850087750 pr1-2557:1/4 110
6 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี ม ๔ ตรัง30 พฤศจิกายน 2556
ถึง
01 ธันวาคม 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง80000120000 pr1-2557:16/12 pr1-2557:16/13 64
7 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช19 มิถุนายน 2557
ถึง
20 มิถุนายน 2557
ม.ทักษิณ พัทลุง89100133650 pr1-2557:77/40 pr1-2557:77/41 60
8 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี,ม ๒ ม ๔ ตรัง31 กรกฎาคม 2557
ถึง
01 สิงหาคม 757
ม.ทักษิณ พัทลุง71800107700 pr1-2557:81/25 pr1-2557:81/26 64
9ค่ายวิชาการ โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง09 ตุลาคม 2557
ถึง
10 ตุลาคม 2557
ม.ทักษิณ พัทลุง71800107700 pr1-2557:79/28 pr1-2557:79/29 104
10 ค่ายวิชาการ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง ม๑-๖08 พฤศจิกายน 2557
ถึง
09 พฤศจิกายน 2557
ม.ทักษิณ พัทลุง82000123000 pr1-2557:7/44 pr1-2557:7/45 0
11 ค่ายโครงงาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา ม๖20 ธันวาคม 2557
ถึง
20 ธันวาคม 757
ม.ทักษิณ พัทลุง2000030000 pr1-2557:17/7 132
12 ค่ายวิชาการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง12 กุมภาพันธ์ 2558
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2558
ม.ทักษิณ สงขลา3650054750 pr1-2558 : 31/38 pr1-2558 : 31/39 38
13 ค่ายวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี06 มีนาคม 2558
ถึง
08 มีนาคม 2558
ม.ทักษิณ สงขลา4200063000 pr1-2558 : 2/34 pr1-2558 : 2/35 ครูปราถนา รักประเทศ 073-336575 prat_big@hotmail.com26
14 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภาณราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช23 มีนาคม 2558
ถึง
24 มีนาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง2950044250 pr1-2558 : 38/2 pr1-2558 : 38/3 160
15การศึกษาดูงานและพบนักวิจัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง26 มีนาคม 2558
ถึง
26 มีนาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง1720025800 pr1-2558 : 38/27 pr1-2558 : 38/28 113
16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯโรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช22 พฤษภาคม 2558
ถึง
23 พฤษภาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง85280127920 pr1-2558 : 61/29 pr1-2558 : 61/30 อ.สุวรรณา สิริสาห์ 0866875055 ครูฮัสนีดา แซะอาหลี 0835940154 hassaneeda,nida@gmail.com62
17 ค่าย ESS ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาฯ พัทลุง11 กรกฎาคม 2558
ถึง
12 กรกฎาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง3180047700 PR-2558 : 76/17นางกุลฤดี / ครูอุทัยวรรณ 089 464 1338 / 083 596 3264 kulrudee_kul@hotmail.com69
18 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ รร ดรุณศาสน์วิทยา จปัตตานี21 กรกฎาคม 2558
ถึง
23 กรกฎาคม 2558
ม.ทักษิณ สงขลา6500097500 PR2-2558 : 4/11 นายอับดุลรอมัน กาหลง 0828287859 073 412 215 Nan_huda@outlook.co.th77
19 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ รร ดรุณศาสน์วิทยา จปัตตานี28 กรกฎาคม 2558
ถึง
29 กรกฎาคม 2558
ม.ทักษิณ สงขลา3980059700 นายอับดุลรอมัน กาหลง 0828287859 073 412 215 Nan_huda@outlook.co.th37
20ค่ายเสริมทักษะฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ รร สภาราชินี ตรัง06 สิงหาคม 2558
ถึง
07 สิงหาคม 2558
ม.ทักษิณ สงขลา74000111000PR2-2558 :4/19 ครูจรินทร์ ปานแก้ว 084 183 2207 jarintorn89@gmail.com118
21 ค่ายปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โรงเรียนอุบลรัตรราขกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 29 สิงหาคม 2558
ถึง
30 สิงหาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง6150092250 PL1-2558 : 96/26น.ส.จุฑามาศ วัฒนานุรักษ์ 083 6559 893 ฝ่ายวิชาการ : 074- 613 099156
22ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณศาสตน์ จ.ปัตตานี 09 มกราคม 2559
ถึง
10 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ สงขลา5300079500 นายอับดุลรอมัน กาหลง โทรศัพท์ 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th 77
23ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 15 มกราคม 2559
ถึง
17 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง5900088500PR2-2559:2/15 (ค่าใช้จ่ายดำเนินการ) PR2-2559:2/26 (เงินรับฝาก ค่าอาหาร) นายภรดร แสงดี โทรศัพท์ 075-590080 / 080-1475377 / krudonr@hotmail.com38
24 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี 16 มกราคม 2559
ถึง
17 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ สงขลา3900058500 นายอับดุลรอมัน กาหลง โทรศัพท์ 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th 47
25ค่ายอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) สำหรับนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 23 มกราคม 2559
ถึง
23 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง2500037500PR2-2559:2/24 น.ส.กชพร รักเกาะรุ้ง โทร.098-0142125 / 075-361997 / reang-rong@hotmail.co.t120
26การศึกษาดูงานหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 28 มกราคม 2559
ถึง
28 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง000 นายอัสลัน 084-329498728 กิจกรรมศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ค่าบำรุงใช้สถานที่วิทยาเขตพัทลุง : ห้อง SC 1346 20 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง003000 PR1-2559:33/13นายปริชา อินทร์รักษา ศูนย์บริการความรู้ด้านธุรกิจกบริษัทแอมเวย์ ป่าพะยอม0คุณมาณี แก้วชนิด ผู้ประสานงาน
28ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ สอวน.ชีววิทยา โรงเรียนสตรีพัทลุง) 22 สิงหาคม 2559
ถึง
22 สิงหาคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง600006000 อ.ภานณิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 35
29 ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ สอวน.เคมี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม) 22 สิงหาคม 2559
ถึง
22 สิงหาคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง30004803000 อ.ภาณินี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 35
30ค่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 16 ธันวาคม 2559
ถึง
17 ธันวาคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง4935078960PR1-2560:17/15 ลว 19 ธ.ค. 2560คุณครูสุลยา / 086-9608815118
31 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 17 ธันวาคม 2559
ถึง
18 ธันวาคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง2350037600PR1-2560 : 15/38 ลว 9 ธ.ค. 2559 คุณจันทริกา / 086-693597153
32 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง 14 มกราคม 2560
ถึง
15 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง64850103760PR1-2560:20/7 ลว 16 มกราคม 2560นางจันทริกา โรงเรียนสตรีพัทลุง / 093-6042435102
33 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 21 มกราคม 2560
ถึง
22 มกราคม 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง4300068800PR1-2560:19/14 ลว 9 ม.ค. 2560ครูอับดุลรอมัน กาหลง / 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th65
34ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 28 มกราคม 2560
ถึง
29 มกราคม 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง3240051840PR1-2560:19/16 ลว 9 ม.ค. 2560ครูอับดุลรอมัน กาหลง / 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th 45
35 ค่าคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา 11 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2560
ม.ทักษิณ สงขลา3950063200 PR1-2560:29/49 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุรชัย แซ่คู โทร.085-7880033 : chai390@hotmail.com / น.ส.ปิยะดา กรรมโชติ โทร. 081-0979209 : riinelove@gmail.com 26
36 กิจกรรมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ "มหาวิทยาลัยที่ใช่ ด้วยใจที่ชอบ" โรงเรียนปัญญาทิพย์ จ.สุราษฎร์ธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ไม่มีค่าใช้จ่าย นายอภิภู โทร.077-362111 077-363111 138
37 กิจกรรมศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนอมพิทยา จ.นครศรีธรรมราช 02 มีนาคม 2560
ถึง
02 มีนาคม 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ไม่มีค่าใช้จ่าย 075-52950122
38 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 15 มิถุนายน 2560
ถึง
17 มิถุนายน 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง77900124640 PR1-2560:79/26 นางสาวฮัสนีดา แซะอาหลี /062-968289260 ค่ายฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมี
39 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และพลังงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2560
ถึง
18 กรกฎาคม 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ครูวรัญญา พละคช /095-2570205130ม.3 ห้องเรียนพิเศษ นร.120 คน และ ครู 10 คน
40 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื่องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 21 กรกฎาคม 2560
ถึง
23 กรกฎาคม 2560
ม.ทักษิณ สงขลา4680074880 นายอับดุลรอมัน กาหลง /082-8287859 nan_huda@outlook.co.th 45ม.4 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
41 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี24 กรกฎาคม 2560
ถึง
26 กรกฎาคม 2560
ม.ทักษิณ สงขลา4080065280 นายอับดุลรอมัน กาหลง / 082-828785944 ดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์
42 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 29 กรกฎาคม 2560
ถึง
30 กรกฎาคม 2560
ม.ทักษิณ สงขลา3500056000 นายอับดุลรอมัน กาหลง /082-8287859 64ม.2 เคมีและคณิตศาสตร์
43ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุ๋งฮั่วโซะเซียว จ.ตรัง 28 กันยายน 2560
ถึง
28 กันยายน 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง003000PR1-2560:115/7 คุณครูจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ / 098-74192275โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดสารจากสะตอเพื่อยับยั้งเชื้อ Strephylococcus aureus ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
44ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทาด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี และคณิตศาสตร์) โรงเรียนดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี20 มกราคม 2561
ถึง
21 มกราคม 2561
ม.ทักษิณ สงขลา3320053120PR-2561:22/13นายอับดุลรอมัน กาหลง / 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th61
45ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 20 มกราคม 2561
ถึง
21 มกราคม 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง5260084160PR1-2561:26/42นายประจันทร์ หว่างสกุล /094-4781690 / นายทรงกรด หุ้นเหี้ยง / 086-9010065 / Gurutian@gmail.com 110
46ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์) 27 มกราคม 2561
ถึง
28 มกราคม 2561
ม.ทักษิณ สงขลา3900062400PR1-2561:22/14นายอับดุลรอมัน กาหลง /082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th47
47การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน โดย รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ 27 มกราคม 2561
ถึง
27 มกราคม 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง000 31
48ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 03 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
ม.ทักษิณ สงขลา4200067200PR1-2561:22/15นายอับดุลรอมัน กาหลง /082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th /67
49ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง10 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
11 กุมภาพันธ์ 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง81000129600 นางจันทิรา หนูเจริญ / 086-6935971 /jantarikanucharoen@gmail.com160
50ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา 10 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
11 กุมภาพันธ์ 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง3950063200 นายสุรชัย แซ่คู / 085-7880033 / chai390@hotmail.com30
51 ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จ.สงขลา 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2560
ม.ทักษิณ สงขลา3010048160PR1-2561:39/20นางสารภี บุญรังษี โทร.091 0463678 / E-mail : sarapee6212@gmail.com 30
52 ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมทักษะในห้องปฏิบัติการ โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ 31 มีนาคม 2561
ถึง
01 เมษายน 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง3860061760 PR1-2561:39/19 วันที่ 16 มีนาคม 2561 น.ส.อัมรา สมสมัย โทร. 063-790613 E-mail : koonpk@hotmail.com 44
53 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MASTER PROGRAM15 มิถุนายน 2561
ถึง
17 มิถุนายน 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง73500117600PR1-2561:73/47นางสาวฮัสนีดา แซะอาหลี / โทรศัพท์ 062-968289267 นักเรียนชั้น ม.2
54กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 07 กรกฎาคม 2561
ถึง
07 กรกฎาคม 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ครูวรัญญา พละคช โทร. 095-2570205 โทร. 075-447156130
55ค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิคปฏิบัติการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 13 กรกฎาคม 2561
ถึง
14 กรกฎาคม 2567
ม.ทักษิณ พัทลุง4800076800 ครสุธีรา ชุมอักษร / โทร. 061-692494564ม.5 เคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร / ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี อ.ดร.จักรพงศ์ ม.5 ฟิสิกส์ เรื่อง แสง ผศ.ดร.ฉัตร / การใช้มัลติมิเตอร์และวงจรไฟฟ้า อ.ภรพนา ม.6 ชีววทิยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง อ.ดร.ปวีณา / เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา ม.6 ฟิสิกส์ การใช้มัลติมิเตอร์ อ.ภรพนา / แสง ผศ.ดร.ฉัตร
56ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ Science Trianing Program (ม.6 จำนวน 56 คน) 10 พฤศจิกายน 2561
ถึง
11 พฤศจิกายน 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง365905854.40 PR-2562:9/35 วันที่ 5 พ.ย. 2561ครูอังคณา ล่าแหละหมัน โทร.084-8578798 074-411410 551.ฟิสิกส์ (แสง) อ.ดร.ชลธิรา 2.ช่ีววิทยา (การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR กับ agarose gel) อ.ดร.ศุภชัย 3.เคมี (กรด เบส สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี) ผศ.วรากร
57ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ STEM โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 25 พฤศจิกายน 2561
ถึง
25 พฤศจิกายน 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง4530072480 ครูทรงกรด หุ้นเหี้ยง โทร.0869010065 /Gurutian@gmail.com 107ค่ายการฝึกปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ด้วยสมองกลฝังตัว โดย อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ นร.ม.4 จำนวน 101 คน และครู 6 คน
58ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 08 ธันวาคม 2561
ถึง
09 ธันวาคม 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง6000096000PR1-2562 ครูจันทิรา 086-6935971124เคมี : การเตรียมสารละลาย กรด เบส สมดุลเคมี วิทยากร อ.ดร.ศรชัย อินทะไชย แคตไอออน แอนไอออน เทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วิทยากร ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ้น แสง เลนส์เว้า เลนส์นูน วิทยากร ผศ.ดร.ฉัตร ผลนาค และ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง แรงและการเคลื่อนที่ วิทยากร อ.ภรพนา บัวเพชร์ การเหนียวนำสนามแม่เหล็ก วิทยากร ผศ.ดร.ฉัตร ผลนาค
59ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.4 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 18 มกราคม 2562
ถึง
19 มกราคม 2562
ม.ทักษิณ สงขลา3090049440 PR1-2562:22/45ครูรุสนี อายีมะสำและ โทร. 093-6493591 E-mail : rusnee481@gmail.com40แบคทีเรีย ยีส รา วิทยากร ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ ปริมาณสารสัมพันธ์ วิทยากร ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประสิทธิภาพของเครื่องกล วิทยากร รศ.ดร.นิคม ชูศิริ และ ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
60 ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.2 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 26 มกราคม 2562
ถึง
27 มกราคม 2562
ม.ทักษิณ สงขลา3230051680PR1-2562:22/46ครูรุสนี อายีมะสำและ โทร.093-649359162 หลักพันธุกรรมและลักษณะกรรมพันธุ์ในคน วิทยากร อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ปฏิกิริยาเคมี วิทยากร ผศ.ศิริพร จันทรคีรี การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.มารีนา มะหนิ
61ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต18 พฤษภาคม 2562
ถึง
19 พฤษภาคม 2562
ม.ทักษิณ สงขลา5520088320 ฝ่ายวิชาการ 076-212075 ต่อ 108 E-mail : pkw@pkw.ac.th73แสงกับไฟฟ้า วิทยากร ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี คลอสเซกชั่น ย้อมสี วิทยากร อ.ดร.จารุวัฒน์ / อ.ยุพิน / อ.ดร.นิลุบล สกัดสาร น้ำมันหอมระเหย ทำสบู่ วิทยากร อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล สกัด DNA โครโมโซม วิทยากร อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร /ผศ.ดร.นพดล ศุกระกาญจน์
62ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา 14 มิถุนายน 2562
ถึง
15 มิถุนายน 2562
ม.ทักษิณ สงขลา65000104000PR-2562:38/45 ลว 18 มิ.ย. 2562ครูบดินทร์ภัทร เดี่ยววาณิชย์ โทร.085-3516419/โทร.074-391017 ต่อ 114 /Badinpat5@gmail.com93 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วิทยากร ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน วิทยากร ผศ.ศิริพร จันทรคีรี ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ันฐาน วิทยากร ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี / รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
63 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนโครงการ MASTER PROGRAM (ม.2) โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 27 มิถุนายน 2562
ถึง
29 มิถุนายน 2562
ม.ทักษิณ พัทลุง83000132800PR1-2562:40/7 ลว 28 มิ.ย. 2562 ครูฮัสนีดา เจ๊ะอาหลี โทร.066-0072567 64InfoGraphic Design โดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม และ อ.ดร.คณิดา สินใหม / การเตรียมสารละลาย และช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.วรากร วิศพันธ์ /การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และฝึกปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ โดย นายศุภกร กตาธิการกลุ และ นายสุเจนต์ พรหมเหมือน
64การศึกษาดูงานด้านวิทยาสาสตร์และพลังงานทดแทน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช06 กรกฎาคม 2562
ถึง
06 กรกฎาคม 2562
ม.ทักษิณ พัทลุง000 คุณครูวรัญญา พละคช โทร.095-2570205/โทร.075-447004-5 130
65 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.2 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 13 กรกฎาคม 2562
ถึง
14 กรกฎาคม 2562
ม.ทักษิณ สงขลา5650090400 PR1-2562:41/47 ลว 11 กรกฎาคม 2562 ครูรุสนี อายีมะสาและ โทร 093-6493591 /โทร. 073-412215 /Rusnee.4815@gmail.com68ชีววิทยา หลักพันธุกรรมและลักษณะกรรมพันธุ์ในคน เคมี ปฏิกิริยาเคมี ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
66 ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.4 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 20 กรกฎาคม 2562
ถึง
21 กรกฎาคม 2562
ม.ทักษิณ สงขลา5650090400 PR1-2562:41/48ครูรุสนี อายีมะสาและ โทร 093-6493591 /โทร. 073-412215 /Rusnee.4815@gmail.com74ชีววิทยา วัฎจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เคมี การหาจุดเดือดและจดหลอมเหลว การเตรียมสารละลาย ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง และการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
67 ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ STEM โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ.พัทลุง 20 กรกฎาคม 2562
ถึง
20 กรกฎาคม 2562
ม.ทักษิณ พัทลุง2550040800 PR1-2562:42/41 ครูชะอ้อน เสือสิงห์ โทร.089-6773888 /โทร.074-613165 69 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ /ฐานการเรียนรู้เรื่อง ดิน / ฐานการเรียนรู้เรื่อง ยุง โดย อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ และน.ส.ชามาดา ชัยเจริญ
68 ค่ายพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนประเหลียนผดุงศิษย์ จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562
ถึง
31 สิงหาคม 2562
ม.ทักษิณ สงขลา3850061600 PR2-2562:7/2 ลว 23 ส.ค. 2562 075-291444 psschool14@gmail.com51การสกัด DNA ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ /สมดุลเคมี อ.ดร.จิราพร ช่อมณี /การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การตกอิสระ รศ.ดร.นิคม ชูศิริ / ฟังก์ชัน ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
69 ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคันธพิทยาคาร จ.ตรัง 07 พฤศจิกายน 2562
ถึง
08 พฤศจิกายน 2562
ม.ทักษิณ สงขลา3550056800 PR2-2563:1/22 นายดนัยศักดิ์ ทองคำ โทร.091-849969727การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวัดปริมาณ ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี /แสง รศ.ดร. นิคม ชูศิริ /การศึกษาโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง /ไทเทรต ผศ.ศิริพร จันทรคีรี / ศึกษาโครโมโซม ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ /
70 ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ Science Training Program โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา 09 พฤศจิกายน 2562
ถึง
10 พฤศจิกายน 2562
ม.ทักษิณ พัทลุง3350053600 PR2-2563:1/23 น.ส.อังคณา ล่าแหละหมัน โทร.084-8578798 58สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี ผศ.วรากร วิศพันธ์ / พันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส อ.ดร.ศุภชัย นิติพัน /วงจรไฟฟ้า การหาสเปคตรัมของแสง ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง
71 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ ม.2 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 14 ธันวาคม 2562
ถึง
15 ธันวาคม 2562
ม.ทักษิณ สงขลา5600089600 PR2-2563:2/5 ครูรุสนี อายีมะสาและ โทร.093-6493591 / Rusnee.4815@gmail.com 62นิเวศวิทยา : อ.ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์ / สารชีวโมเลกุล : อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล /ระบบสุริยะ (ดาราศาสตร์) : ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี / ระบบสุริยะ (โลก) : ผศ.มารีนา มะหนิ
72 ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการ SME โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา 23 ธันวาคม 2562
ถึง
24 ธันวาคม 2562
ม.ทักษิณ พัทลุง2300036800PR2-2563:2/14 ลว 20 ธ.ค. 2563 ครูสุดา ศรัทธาเทพ โทร. 095-035070857การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ อ.ภรพนา บัวเพชร์ / การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร วิศพันธ์ / เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
73 ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช 14 มกราคม 2563
ถึง
15 มกราคม 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง2770044320 PR2-2563:2/29 ลว 6 ม.ค. 2563 ครูจุรี ไก่แก้ว โทร.086-9693091 / pjuree@gmail.com 163โครงสร้างพืช อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล /จุดประกายความคิดการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล อ.พีระ ทองมี / การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร วิศพันธุ์ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล อ.ดร.ศรชัย อินทะไชย อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ / การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล /การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ / ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี / อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ /เลนส์นูน เลนส์เว้า อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง /การสังเคราะห์แสงของพืช อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
74 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ ม.4 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 18 มกราคม 2563
ถึง
19 มกราคม 2563
ม.ทักษิณ สงขลา5600089600PR2-2563:2/6 ลว 4 ธ.ค. 2562 ครูรุสนี อายีมะสาและ/ โทร.093-6493591 /074-412215 / /Rusnee.4815@gmail.com 69 แบคทีเรีย ยีสต์ รา : ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ / กรด เบส : ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ / การใช้เครื่องเคาะสัญญาณทดลองการเคลื่อนที่แนวดิ่ง : ผศ.มารีนา มะหนิ / โมเมนตัมการชน การขนแบบยืดหยุ่น การชนแบบไม่ยืดหยุ่น : ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
75 ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 25 มกราคม 2563
ถึง
25 มกราคม 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง1680026880PR2-2563:2/30 ลว 6 ม.ค. 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ (ครูไผ่) 062-2168410 หรือ 075-41196835 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง /เรื่อง แสง ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
76 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ ม.5 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 14 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
15 กุมภาพันธ์ 2563
ม.ทักษิณ สงขลา3360053760PR2-2563:2/7 ลว 4 ธ.ค. 2562 ครูรุสนี อายีมะสาและ/ โทร.093-6493591 /074-412215 / /Rusnee.4815@gmail.com 35 การทำสไลด์ถวารเนื้อเยื่อพืช อาณาจักรพืช : อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง / ไฟฟ้า เคมี : ผศ.ศิริพร จันทรคีรี / คลื่น เสียง : รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
77 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง5600089600PR2-2563:3/11 ลว 14 ก.พ. 2563 ครูภราดล แสงดี หมวดวิทยาศาสตร์ แผนกมัธยมศึกษา โทร.075-59008055 ไฟฟ้า อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง/เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล /ปฏิกิริยาเคมี ผศ.วรากร วิศพันธ์/ไฟฟ้าเคมี อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ / ดาราศาสตร์ อวกาศ และดวงดาว นายศุภกร กตาธิการกุล นายสุเจนต์ พรหมเหมือน /DNA เซลล์ และการแบ่งเซลล์ อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร /แสง ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
78ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 22 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
23 กุมภาพันธ์ 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง5000080000PR2-2563:3/15 ลว 21 ก.พ. 2563 คุณครูฐิติมา ยอดมณี /โทร.062-2459494 /thitima_fonny@hotmail.com 61ไฟฟ้า อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง /เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล/ ปฏิกิริยาเคมี ผศ.วรากร วิศพันธ์/ไฟฟ้าเคมี อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ/ดาราศาสตร์ อวกาศ และดวงดาว นายศุภกร กตาธิการกุล นายสุเจนต์ พรหมเหมือน /DNA เซลล์ และการแบ่งเซลล์ อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร/แสง ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
79 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้น โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง19 สิงหาคม 2563
ถึง
19 สิงหาคม 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง2900046400 PR2-2563:10/50 ลว 19 ส.ค. 2563 PR2-2563:11/1 ลว 19 ส.ค. 2563 นางโสพิศ สืบวงศ์ โทร.089-296100791 เซลล์พืช ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน/แม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล / การกลั่น อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
80 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 22 สิงหาคม 2563
ถึง
23 สิงหาคม 2563
ม.ทักษิณ สงขลา4320069120 PR2-2563:11/3 ลว 20 ส.ค. 2563 ครูรุสนี อยีมะสาและ โทร.093-6493591 / Rusnee.4815@gmail.com42รศ.ดร.นิคม ชูศิริ : การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.นพดล ศุกระกาญ ่จน์ : หลักพันธุกรรมและลักษณะกรรมพันธุ์ของคน ผศ.มารีนา มะหนิ : การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.ศิรพร จันทรคีรี : ปฏฺิกิริยาเคมี
81 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.พัทลุง26 สิงหาคม 2563
ถึง
26 สิงหาคม 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง3915626.40 PR2-2563:11/9 นางโสภา ปราบปรี75 การสกัดสารด้วยตัวทำละลาย โครมาโตกราฟฟี การกลั่นลำดับส่วน ผศ.วรากร วิศพันธ์ อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล / กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล
82 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนดรุณศาสนวิทยา จ.ปัตตานี29 สิงหาคม 2563
ถึง
30 สิงหาคม 2563
ม.ทักษิณ สงขลา4320069120 PR2-2563:11/4 ครูรุนียา อายีมะสาและ /โทร.093-6493591/Rusnee.4815@gmail.com 42 รศ.ดร.นิคม ชูศิริ /การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.มารีนา มะหน / การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ /หลักพันธุกรรมละลักษณะกรรมพันธุ์ในคน ผศ.ศิริพร จันทรคีรี /ปฏิกิริยาเคมี
83 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง29 สิงหาคม 2563
ถึง
30 สิงหาคม 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง5500088000 PR2-2563:11/18 ครูฐิติมา ยอดมณี /โทร.062-245949464 สกัด DNA ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ /การหาปริมาณโปรตีนในไข่ขาวด้วยวิธีไบยูเรต (Biuret test) และ การวิเคราะห์การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต (ยูวี) ของครีมกันแดด ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ /การเคาะโครโมโซม อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร / การย้อมสีและการวัดขนาดแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ และ อาณาจักรฟังไจ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม /วงจรไฟฟ้า และ การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก อ.ภรพนา บัวเพชร์ /
84 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง04 กันยายน 2563
ถึง
05 กันยายน 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง5700091200 PR2-2563:11/19 ลว 1 ก.ย. 2563 ครูฐิติมา ยอดมณี /โทร.062-2459494 /thitima_fonny@hotmail.com64 ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ /DNA อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร /การเคาะโครโมโซม ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ /การหาปริมาณโปรตีนไข่ขาวฯ อ.ดร.ปาริชาติ เทพทอง /การวิเคราะห์การดูดกลืนแสงรังสี UV
85ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนราธิวาส จ.นราธิวาส 18 กันยายน 2563
ถึง
19 กันยายน 2563
ม.ทักษิณ สงขลา5800092800PR2-2563:3/22 ลว 28 ก.พ. 2563 ครูนางภัทภร นิลวัน โทร.090-6624141 /073-54177361 ฟิสิกส์ รศ.ดร.นิคม ชูศิริ/ชีววิทยา ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ /เคมี ผศ.ศิริพร จันทรคีรี/โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ผศ. ดร.สุวิทย์ คงภักดี
86 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา18 กันยายน 2563
ถึง
19 กันยายน 2563
ม.ทักษิณ สงขลา64000102400 PR2-2594:1/34 นายบดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์ โทร.074-391017 ต่อ 114 หรือ 085-3516419 / Badinpat5@gmail.com 91 การใช้กล้องจุลทรรศน์ สไลด์ อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง/ ปฏิกิริยาเคมี ผศ.ศิริพร จันทรคีรี /ระบบรอก โมเมนต์ ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี / การแบ่งเซล์ การสกัดดีเอ็นเอ การตรวจหมู่เลือด ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ /การกลั่น การสกัดสารด้วยตัวทำละลาย สารชีวโมเลกุล อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล / การต่อวงจรไฟฟ้า แสง สนามแม่เหล็ก ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
87 ค่ายเทคนิคปฎิบัติการ (ม.ต้น)โรงเรียนสตรีพัทลุง 14 พฤศจิกายน 2563
ถึง
14 พฤศจิกายน 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง3600057600 PR2-2564:3/33 ครูจันทิรา หนูเจริญ โทร.086-693577160 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ การแพร่ การออสโมซิส อ.ดร.​ พิมประภา​ ชัยจักร​ /สารบริสุทธิ์ อ.ดร.ศรชัย อินทะไชย/กายวิภาคศาสตร์ อ.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว/การแยกสารและการนำไปใช้ ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
88 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนสังคมอิสลาม จ.สงขลา28 พฤศจิกายน 2563
ถึง
29 พฤศจิกายน 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง3320053120 นางสาวอังคณา ล่าแหละหมัน โทร.084-8578798 /sangkhomislam@gmail.com51 อ.ดร.อัคนี ผิวหอม /การผ่าศึกษาระบบอวัยวะภายในของกบ และระบบประสาท อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร /การแบ่งเซลล์รากหอม แบบไมโทซิส ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน / วงจรไฟฟ้า
89 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ โรงเรียนภูเก็ต จ.ภูเก็ต05 ธันวาคม 2563
ถึง
06 ธันวาคม 2563
ม.ทักษิณ สงขลา5540088640 PR2-2564:4/48 นายนพดล จันทร์สุทธิ์ โทร. 086-290975469การทำสบู่ อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล /การสกัด DNA ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล / ไฟฟ้า กฎของโอม ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ / Cross Section อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
90ค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 23 ธันวาคม 2563
ถึง
23 ธันวาคม 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง3915626.40 PR2-2564:6/5นางโสภา ปราบปรี73 การหาแรงลัพธ์และแรงเสียดทาน อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง / การไทเทรต กรด-เบส ผศ.วรากร วิศพันธ์ / อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
91 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 23 ธันวาคม 2563
ถึง
25 ธันวาคม 2563
ม.ทักษิณ พัทลุง76000121600 PR2-2564:3/44นางสาวปรัชญา สุทธิชยาพิพัฒน์60 วงจรไฟฟ้า ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล/ InfoGraphic อ.ดร.คณิดา สินใหม /Microbit อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม /การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล /การเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร วิศพันธ์
92 ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา (ม.ต้น) 11 มีนาคม 2564
ถึง
12 มีนาคม 2564
ม.ทักษิณ พัทลุง3300052800 PR2-2564:11/5 ครูสุดา ศรัทธาเทพ โทร. 0937217382 /074 243595 52เลนส์ / ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย การไทเทรส กรด เบส / อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล การแบ่งเซลล์รากหอม /อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร จุดประกายความคิดการทำงานวิจัยระดับโรงเรียนการตั้งคำถามและโจทย์วิจัย/ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
93 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ "เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 17 มีนาคม 2564
ถึง
17 มีนาคม 2564
ม.ทักษิณ พัทลุง1800028800 PR-2:256412/12 ลว 17 มี.ค.64 ครูจุฑามาศ วัฒนานุรักษ์ โทร. 074613099 e-mail : jutha.001@gmai.com 86 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช /อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล น.ส.มาณี แก้วชนิด
94 ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง (นักเรียนห้องเรียนพิเศษ) 24 มีนาคม 2564
ถึง
24 มีนาคม 2564
ม.ทักษิณ พัทลุง3915626.40 ครูโสภา ปราบปรี โทร.0945534216 e-mail:sopa74421@gmail.com0 แรงและพลังงาน/ อ.ภรพนา บัวเพชร์ ไฟฟ้าเคมี /อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล ผศ.วรากร วิศพันธุ์
รวม 94 รายการ   3772695 590201.6 29100