ฐานข้อมูล รายได้โครงการบริการวิชาการ

รายงานโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง excel ทั้งหมด

ที่ ชื่อโครงการ เวลา สถานที่ รายได้รวม(บาท) ค่าธรรมเนียม (16%)
(จากเดิม 15% )
ค่าห้อง ใบเสร็จ ข้อมูลผู้ติดต่อ จำนวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช17 พฤษภาคม 2556
ถึง
19 พฤษภาคม 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง392900 ใบสำคัญรับเงิน 0 รายได้เข้าบัญชีไทยพาณิชย์ คณะวิทย์
2โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ โรงเรียนสตรีทุ่งสง17 พฤษภาคม 2556
ถึง
17 พฤษภาคม 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง392900 ใบสำคัญรับเงิน อ.สุวรรณา ศิริสาห์ 39 ม.ต้น
3 โครงการอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก-ดาราศาสตร์ และอวกาศ (เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์02 มิถุนายน 2556
ถึง
04 มิถุนายน 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ใบเสร็จมหาวิทยาลัย 0
4 ค่ายที่ปรึกษาโครงงานวิจัย นักเรียนห้องพิเศษ โรงเรียนเบญมราชูทิศทักษิณ นครศรีธรรมราช01 กรกฎาคม 2556
ถึง
30 กันยายน 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง2500037506000 PL1-2556:2/50 17
5 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี ตรัง20 กรกฎาคม 2556
ถึง
22 กรกฎาคม 2556
ม.ทักษิณ สงขลา2468037028100 0419/24 0419/25 67
6 ค่าย BEC โรงเรียนรัษฎา ตรัง31 สิงหาคม 2556
ถึง
01 กันยายน 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง3500052500 PR1-2556 : 91/38 47
7ค่ายวิชาการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง02 ตุลาคม 2556
ถึง
04 ตุลาคม 2556
ม.ทักษิณ สงขลา3050045750 pr1-2557:1/32 pr1-2557:1/33 37
8 ค่ายวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ดร.ปิยาลักษณ์ ภาษิตกุล19 ตุลาคม 2556
ถึง
23 ตุลาคม 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง5850087750 pr1-2557:1/4 110
9 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี ม ๔ ตรัง30 พฤศจิกายน 2556
ถึง
01 ธันวาคม 2556
ม.ทักษิณ พัทลุง80000120000 pr1-2557:16/12 pr1-2557:16/13 64
10 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช19 มิถุนายน 2557
ถึง
20 มิถุนายน 2557
ม.ทักษิณ พัทลุง89100133650 pr1-2557:77/40 pr1-2557:77/41 60
11 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี,ม ๒ ม ๔ ตรัง31 กรกฎาคม 2557
ถึง
01 สิงหาคม 757
ม.ทักษิณ พัทลุง71800107700 pr1-2557:81/25 pr1-2557:81/26 64
12ค่ายวิชาการ โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง09 ตุลาคม 2557
ถึง
10 ตุลาคม 2557
ม.ทักษิณ พัทลุง71800107700 pr1-2557:79/28 pr1-2557:79/29 104
13 ค่ายวิชาการ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง ม๑-๖08 พฤศจิกายน 2557
ถึง
09 พฤศจิกายน 2557
ม.ทักษิณ พัทลุง82000123000 pr1-2557:7/44 pr1-2557:7/45 0
14 ค่ายโครงงาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา ม๖20 ธันวาคม 2557
ถึง
20 ธันวาคม 757
ม.ทักษิณ พัทลุง2000030000 pr1-2557:17/7 132
15 ค่ายวิชาการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง12 กุมภาพันธ์ 2558
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2558
ม.ทักษิณ สงขลา3650054750 pr1-2558 : 31/38 pr1-2558 : 31/39 38
16 ค่ายวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี06 มีนาคม 2558
ถึง
08 มีนาคม 2558
ม.ทักษิณ สงขลา4200063000 pr1-2558 : 2/34 pr1-2558 : 2/35 ครูปราถนา รักประเทศ 073-336575 prat_big@hotmail.com26
17 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภาณราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช23 มีนาคม 2558
ถึง
24 มีนาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง2950044250 pr1-2558 : 38/2 pr1-2558 : 38/3 160
18การศึกษาดูงานและพบนักวิจัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง26 มีนาคม 2558
ถึง
26 มีนาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง1720025800 pr1-2558 : 38/27 pr1-2558 : 38/28 113
19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯโรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช22 พฤษภาคม 2558
ถึง
23 พฤษภาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง85280127920 pr1-2558 : 61/29 pr1-2558 : 61/30 อ.สุวรรณา สิริสาห์ 0866875055 ครูฮัสนีดา แซะอาหลี 0835940154 hassaneeda,nida@gmail.com62
20 ค่าย ESS ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาฯ พัทลุง11 กรกฎาคม 2558
ถึง
12 กรกฎาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง3180047700 PR-2558 : 76/17นางกุลฤดี / ครูอุทัยวรรณ 089 464 1338 / 083 596 3264 kulrudee_kul@hotmail.com69
21 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ รร ดรุณศาสน์วิทยา จปัตตานี21 กรกฎาคม 2558
ถึง
23 กรกฎาคม 2558
ม.ทักษิณ สงขลา6500097500 PR2-2558 : 4/11 นายอับดุลรอมัน กาหลง 0828287859 073 412 215 Nan_huda@outlook.co.th77
22 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ รร ดรุณศาสน์วิทยา จปัตตานี28 กรกฎาคม 2558
ถึง
29 กรกฎาคม 2558
ม.ทักษิณ สงขลา3980059700 นายอับดุลรอมัน กาหลง 0828287859 073 412 215 Nan_huda@outlook.co.th37
23ค่ายเสริมทักษะฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ รร สภาราชินี ตรัง06 สิงหาคม 2558
ถึง
07 สิงหาคม 2558
ม.ทักษิณ สงขลา74000111000PR2-2558 :4/19 ครูจรินทร์ ปานแก้ว 084 183 2207 jarintorn89@gmail.com118
24 ค่ายปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โรงเรียนอุบลรัตรราขกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 29 สิงหาคม 2558
ถึง
30 สิงหาคม 2558
ม.ทักษิณ พัทลุง6150092250 PL1-2558 : 96/26น.ส.จุฑามาศ วัฒนานุรักษ์ 083 6559 893 ฝ่ายวิชาการ : 074- 613 099156
25ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณศาสตน์ จ.ปัตตานี 09 มกราคม 2559
ถึง
10 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ สงขลา5300079500 นายอับดุลรอมัน กาหลง โทรศัพท์ 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th 77
26ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 15 มกราคม 2559
ถึง
17 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง5900088500PR2-2559:2/15 (ค่าใช้จ่ายดำเนินการ) PR2-2559:2/26 (เงินรับฝาก ค่าอาหาร) นายภรดร แสงดี โทรศัพท์ 075-590080 / 080-1475377 / krudonr@hotmail.com38
27 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี 16 มกราคม 2559
ถึง
17 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ สงขลา3900058500 นายอับดุลรอมัน กาหลง โทรศัพท์ 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th 47
28ค่ายอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) สำหรับนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 23 มกราคม 2559
ถึง
23 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง2500037500PR2-2559:2/24 น.ส.กชพร รักเกาะรุ้ง โทร.098-0142125 / 075-361997 / reang-rong@hotmail.co.t120
29การศึกษาดูงานหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 28 มกราคม 2559
ถึง
28 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง000 นายอัสลัน 084-329498728 กิจกรรมศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 ค่าบำรุงใช้สถานที่วิทยาเขตพัทลุง : ห้อง SC 1346 20 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง003000 PR1-2559:33/13นายปริชา อินทร์รักษา ศูนย์บริการความรู้ด้านธุรกิจกบริษัทแอมเวย์ ป่าพะยอม0คุณมาณี แก้วชนิด ผู้ประสานงาน
31ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ สอวน.ชีววิทยา โรงเรียนสตรีพัทลุง) 22 สิงหาคม 2559
ถึง
22 สิงหาคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง600006000 อ.ภานณิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 35
32 ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ สอวน.เคมี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม) 22 สิงหาคม 2559
ถึง
22 สิงหาคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง30004803000 อ.ภาณินี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 35
33ค่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 16 ธันวาคม 2559
ถึง
17 ธันวาคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง4935078960PR1-2560:17/15 ลว 19 ธ.ค. 2560คุณครูสุลยา / 086-9608815118
34 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 17 ธันวาคม 2559
ถึง
18 ธันวาคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง2350037600PR1-2560 : 15/38 ลว 9 ธ.ค. 2559 คุณจันทริกา / 086-693597153
35 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง 14 มกราคม 2560
ถึง
15 มกราคม 2559
ม.ทักษิณ พัทลุง64850103760PR1-2560:20/7 ลว 16 มกราคม 2560นางจันทริกา โรงเรียนสตรีพัทลุง / 093-6042435102
36 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 21 มกราคม 2560
ถึง
22 มกราคม 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง4300068800PR1-2560:19/14 ลว 9 ม.ค. 2560ครูอับดุลรอมัน กาหลง / 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th65
37ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 28 มกราคม 2560
ถึง
29 มกราคม 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง3240051840PR1-2560:19/16 ลว 9 ม.ค. 2560ครูอับดุลรอมัน กาหลง / 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th 45
38 ค่าคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา 11 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2560
ม.ทักษิณ สงขลา3950063200 PR1-2560:29/49 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุรชัย แซ่คู โทร.085-7880033 : chai390@hotmail.com / น.ส.ปิยะดา กรรมโชติ โทร. 081-0979209 : riinelove@gmail.com 26
39 กิจกรรมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ "มหาวิทยาลัยที่ใช่ ด้วยใจที่ชอบ" โรงเรียนปัญญาทิพย์ จ.สุราษฎร์ธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ไม่มีค่าใช้จ่าย นายอภิภู โทร.077-362111 077-363111 138
40 กิจกรรมศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนอมพิทยา จ.นครศรีธรรมราช 02 มีนาคม 2560
ถึง
02 มีนาคม 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ไม่มีค่าใช้จ่าย 075-52950122
41 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 15 มิถุนายน 2560
ถึง
17 มิถุนายน 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง77900124640 PR1-2560:79/26 นางสาวฮัสนีดา แซะอาหลี /062-968289260 ค่ายฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมี
42 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และพลังงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2560
ถึง
18 กรกฎาคม 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ครูวรัญญา พละคช /095-2570205130ม.3 ห้องเรียนพิเศษ นร.120 คน และ ครู 10 คน
43 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื่องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 21 กรกฎาคม 2560
ถึง
23 กรกฎาคม 2560
ม.ทักษิณ สงขลา4680074880 นายอับดุลรอมัน กาหลง /082-8287859 nan_huda@outlook.co.th 45ม.4 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
44 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี24 กรกฎาคม 2560
ถึง
26 กรกฎาคม 2560
ม.ทักษิณ สงขลา4080065280 นายอับดุลรอมัน กาหลง / 082-828785944 ดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์
45 ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 29 กรกฎาคม 2560
ถึง
30 กรกฎาคม 2560
ม.ทักษิณ สงขลา3500056000 นายอับดุลรอมัน กาหลง /082-8287859 64ม.2 เคมีและคณิตศาสตร์
46ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุ๋งฮั่วโซะเซียว จ.ตรัง 28 กันยายน 2560
ถึง
28 กันยายน 2560
ม.ทักษิณ พัทลุง003000PR1-2560:115/7 คุณครูจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ / 098-74192275โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดสารจากสะตอเพื่อยับยั้งเชื้อ Strephylococcus aureus ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
47ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทาด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี และคณิตศาสตร์) โรงเรียนดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี20 มกราคม 2561
ถึง
21 มกราคม 2561
ม.ทักษิณ สงขลา3320053120PR-2561:22/13นายอับดุลรอมัน กาหลง / 082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th61
48ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 20 มกราคม 2561
ถึง
21 มกราคม 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง5260084160PR1-2561:26/42นายประจันทร์ หว่างสกุล /094-4781690 / นายทรงกรด หุ้นเหี้ยง / 086-9010065 / Gurutian@gmail.com 110
49ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์) 27 มกราคม 2561
ถึง
28 มกราคม 2561
ม.ทักษิณ สงขลา3900062400PR1-2561:22/14นายอับดุลรอมัน กาหลง /082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th47
50การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน โดย รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ 27 มกราคม 2561
ถึง
27 มกราคม 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง000 31
51ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 03 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
ม.ทักษิณ สงขลา4200067200PR1-2561:22/15นายอับดุลรอมัน กาหลง /082-8287859 / nan_huda@outlook.co.th /67
52ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง10 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
11 กุมภาพันธ์ 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง81000129600 นางจันทิรา หนูเจริญ / 086-6935971 /jantarikanucharoen@gmail.com160
53ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา 10 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
11 กุมภาพันธ์ 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง3950063200 นายสุรชัย แซ่คู / 085-7880033 / chai390@hotmail.com30
54 ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จ.สงขลา 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2560
ม.ทักษิณ สงขลา3010048160PR1-2561:39/20นางสารภี บุญรังษี โทร.091 0463678 / E-mail : sarapee6212@gmail.com 30
55 ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมทักษะในห้องปฏิบัติการ โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ 31 มีนาคม 2561
ถึง
01 เมษายน 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง3860061760 PR1-2561:39/19 วันที่ 16 มีนาคม 2561 น.ส.อัมรา สมสมัย โทร. 063-790613 E-mail : koonpk@hotmail.com 44
56 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MASTER PROGRAM15 มิถุนายน 2561
ถึง
17 มิถุนายน 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง73500117600PR1-2561:73/47นางสาวฮัสนีดา แซะอาหลี / โทรศัพท์ 062-968289267 นักเรียนชั้น ม.2
57กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 07 กรกฎาคม 2561
ถึง
07 กรกฎาคม 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง000 ครูวรัญญา พละคช โทร. 095-2570205 โทร. 075-447156130
58ค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิคปฏิบัติการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 13 กรกฎาคม 2561
ถึง
14 กรกฎาคม 2567
ม.ทักษิณ พัทลุง4800076800 ครสุธีรา ชุมอักษร / โทร. 061-692494564ม.5 เคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย ผศ.วรากร / ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี อ.ดร.จักรพงศ์ ม.5 ฟิสิกส์ เรื่อง แสง ผศ.ดร.ฉัตร / การใช้มัลติมิเตอร์และวงจรไฟฟ้า อ.ภรพนา ม.6 ชีววทิยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง อ.ดร.ปวีณา / เนื้อเยื่อพืช อ.ดร.ปวีณา ม.6 ฟิสิกส์ การใช้มัลติมิเตอร์ อ.ภรพนา / แสง ผศ.ดร.ฉัตร
59ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ Science Trianing Program (ม.6 จำนวน 56 คน) 10 พฤศจิกายน 2561
ถึง
11 พฤศจิกายน 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง365905854.40 PR-2562:9/35 วันที่ 5 พ.ย. 2561ครูอังคณา ล่าแหละหมัน โทร.084-8578798 074-411410 551.ฟิสิกส์ (แสง) อ.ดร.ชลธิรา 2.ช่ีววิทยา (การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR กับ agarose gel) อ.ดร.ศุภชัย 3.เคมี (กรด เบส สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี) ผศ.วรากร
60ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ STEM โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 25 พฤศจิกายน 2561
ถึง
25 พฤศจิกายน 2561
ม.ทักษิณ พัทลุง4530072480 ครูทรงกรด หุ้นเหี้ยง โทร.0869010065 /Gurutian@gmail.com 107ค่ายการฝึกปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ด้วยสมองกลฝังตัว โดย อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ นร.ม.4 จำนวน 101 คน และครู 6 คน
61 a12 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2562
ม.ทักษิณ พัทลุง100160 10
รวม 61 รายการ   2276408 349538.4 29100