ทุนผู้ช่วยสอน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

   คู่มือการใช้งานระบบ
วัน/เวลา 08.00-09.00น. 09.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น. 16.00-17.00น. 18.00-20.00น.