ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร. สืบพงศ์ สงวนศิลป์
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ส่วนงาน/หลักสูตร:   กศ.บ.ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ:   นิเวศวิทยา, นิเวศวิทยาและชีววิทยาของปลาทะเล
ห้องพัก:  SC530
โทรศัพท์ภายใน:  2224
email:  suebpong.s@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
หน่วยงาน:   เคมี
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. เคมี
ความเชี่ยวชาญ:   เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ พลังงานชีวภาพ พอลิเมอร์ชีวภาพ
ห้องพัก:  Sc2320 (วิทยาเขตพัทลุง)
โทรศัพท์ภายใน:  2355 (วิทยาเขตพัทลุง)
email:  skanokphorn@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล
หน่วยงาน:   คณิตศาสตร์และสถิติ
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:   Applied Mathematics, Mathematical Modeling, Mathematics Education
ห้องพัก:  SC 1405 , สงขลา 405
โทรศัพท์ภายใน:  สข 2521 พท. 2565
email:  konvika@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ
หน่วยงาน:   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ:  
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  2549
email:  grapnel_43@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.การะเกด แก้วใหญ่
หน่วยงาน:   ฟิสิกส์
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ:   Nanotechnology , Semiconductor , and Electromagnetic wave
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  2458
email:  ka_kade@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม
หน่วยงาน:   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ:   Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), Human Computer Interaction, User Experience, User Interface Design, Web Application, Mobile application, Virtual Reality, Augmented Reality, Image Processing
ห้องพัก:  SC1421
โทรศัพท์ภายใน:  2553
email:  kanida@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
หน่วยงาน:   ฟิสิกส์
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.ม. ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ:   Magnetic Nanomaterials
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  2459
email:  komkrich28@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
หน่วยงาน:   ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ:  
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  08 5900 0739
email:  
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
หน่วยงาน:   เคมี
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ:   ตัวเร่งปฏิกิริยา เซลล์เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลชีวภาพ พลังงานทดแทน
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  2352
email:  kchakkrapong[at]yahoo.com ; chakkrapong[at]tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
หน่วยงาน:   คณิตศาสตร์และสถิติ
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:  
ห้องพัก:  SC 1417
โทรศัพท์ภายใน:  2557
email:  chantawan@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ส่วนงาน/หลักสูตร:   กศ.บ.ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ:   พฤกษศาสตร์
ห้องพัก:  SC530
โทรศัพท์ภายใน:  2801 , 2241
email:  churavat@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ:  
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  2199
email:  chomanee_j@yahoo.co.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
หน่วยงาน:   ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ:  
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  2455
email:  csangsubun@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
หน่วยงาน:   ชีววิทยา
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. จุลชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ:   แบคทีเรียทางการแพทย์ แอคติโนมัยสีท
ห้องพัก:  SC2436
โทรศัพท์ภายใน:  2267
email:  nchaisit@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
หน่วยงาน:   ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ:   เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร
ห้องพัก:  SC2225
โทรศัพท์ภายใน:  2275
email:  chutima.k@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
หน่วยงาน:   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ:   Internet of Things, Distributed and Parallel Computing, Wireless Sensor Networks
ห้องพัก:  SC1407
โทรศัพท์ภายใน:  2554
email:  naphat.k@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ส่วนงาน/หลักสูตร:   กศ.ม. สาขาวิชาเคมี
ความเชี่ยวชาญ:   เคมีอินทรีย์ และเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  2323
email:  nawongb@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
หน่วยงาน:   ชีววิทยา
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.ม. ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ:   Anatomy and Plant Physiology, Molecular Plant Cell, Phytoremediation,
ห้องพัก:  sc2447
โทรศัพท์ภายใน:  2251
email:  natthaya@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ความเชี่ยวชาญ:   คุณภาพน้ำทางการประมง สาหร่ายและแพลงก์ตอน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ห้องพัก:  SC2438
โทรศัพท์ภายใน:  2271
email:  chut_thai@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ:  
ห้องพัก:  ลาศึกษาต่อ
โทรศัพท์ภายใน:  2256
email:  tiptiwa_7@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น
หน่วยงาน:   ชีววิทยา
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ:   หนอนพยาธิ, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพ, Helminths, Fisheries, Biodiversity
ห้องพัก:  sc2433
โทรศัพท์ภายใน:  2239
email:  thanapon.yooyen@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
หน่วยงาน:   ชีววิทยา
ส่วนงาน/หลักสูตร:   กศ.บ.ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ:   ชีววิทยา สัตววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยาระดับโมเลกุล
ห้องพัก:  
โทรศัพท์ภายใน:  7253
email:  tanapan2543@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
หน่วยงาน:   เคมี
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. เคมี
ความเชี่ยวชาญ:   Analytical Chemistry, Electrochemical Analysis, Chemical Sensors and Biosensors, Flow-Based System, Spectrophotometric Analysis, Fuel Cell
ห้องพัก:  SC2344
โทรศัพท์ภายใน:  2344
email:  tkangkamano@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
หน่วยงาน:   ฟิสิกส์
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.ม. ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ:   Applied physics (เน้นการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์), vacuum technology, plasma discharge, high energy and Ion physics and mass spectroscopy
ห้องพัก:  sc1323
โทรศัพท์ภายใน:  08 1963 4595
email:  tepnual1972@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ความเชี่ยวชาญ:   วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเลี้ยงเพรียงทราย กรดไขมันของสัตว์และระบบนิเวศทางน้ำ คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ห้องพัก:  SC2421
โทรศัพท์ภายใน:  2259
email:  thanya@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์
หน่วยงาน:   คณิตศาสตร์และสถิติ
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:  
ห้องพัก:  SC 1418
โทรศัพท์ภายใน:  พท.2550
email:  theeradachkaewong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ส่วนงาน/หลักสูตร:   กศ.บ.ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ:   สัตววิทยา มีนวิทยา โรคและภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ
ห้องพัก:  SC 317 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
โทรศัพท์ภายใน:  63 - 2244
email:  sukrakanchana@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม
หน่วยงาน:   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ:   Data Mining, AI, Data Science, Information System, Software Engineering
ห้องพัก:  SC1431
โทรศัพท์ภายใน:  2566
email:  n_nop@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
หน่วยงาน:   เคมี
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.ม. เคมี
ความเชี่ยวชาญ:  
ห้องพัก:  SC2325 (วิทยาเขตพัทลุง)
โทรศัพท์ภายใน:  2365
email:  katenant@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
หน่วยงาน:   วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ:   การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นิเวศวิทยาสัตว์ป่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ห้องพัก:  SC2423
โทรศัพท์ภายใน:  2255
email:  sunantida@tsu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล:   อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
หน่วยงาน:   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงาน/หลักสูตร:   วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ:   Artificial Intelligence, Conversation Agent, Text Mining , Business Intelligence, Recommender System
ห้องพัก:  SC1411
โทรศัพท์ภายใน:  2559
email:  nichakorn@tsu.ac.th