ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโครงการ วมว. ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน NSC 2018

 

นายคมสัน ตันติกานต์กุล และ น.ส. สุนิสา จันทร์มณี นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับทุนสนับสนุนรอบแรก จากการการแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่20 (NSC 2018) ระดับภาคใต้ ในหัวข้อโครงงาน "การพัฒนาเกม Dustian Knight เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กประถมด้วย UNity" โดยมีอาจารย์อาจารย์อาจารี นาโค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน