ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโครงการ วมว. ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน YSC 2018

                                  นักเรียนโครงการวมว. – ม.ทักษิณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน  และได้รับทุนพัฒนาผลงาน
                   ทุนละ 3,000 บาท  จากการเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 20 (YSC 2018)  ระดับภาคใต้ จำนวน  4 โครงงาน

     1. นางสาวศิริลักษณ์  นภากุล  และนางสาวสุคนฑ์ธา อินทร์ขาว ในสาขาวิชาชีววิทยา  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “ศักยภาพของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจากทรอสโทไคทริตส์ สำหรับอาหารเสริมของปลานิลตัวอ่อน” โดยมีอาจารย์ ดร.พฤทฐิภร  ศุภพล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     2. นางสาวทิพย์สุดา  หนูสนิท  และนางสาวอรอนงค์ ขำแก้ว ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การพัฒนาการทำความสะอาดตัวเองของเบาะรถยนต์โดยใช้สเปย์ TiO2-Ag พ่นเคลือบ” โดยมีอาจารย์ ดร.กรกนก  อุบลชลเขต  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นางสาวรัตนมน  เล็บทอง  และนายเจษฎา รุ่งรัศมีวิริยะ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การผลิตอนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยน้ำตาลโตนดประยุกต์ใช้สำหรับแผ่นปิดแผลสัตว์” โดยมีอาจารย์ ดร.กรกนก  อุบลชลเขต  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     4. นางสาวมนัสนันท์  บุญญานุวัตร์  และนางสาวปวันรัตน์  ขณะรัตน์   ในสาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และ
ดาราศาสตร์  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “อิทธิพลของการเติมอนุภาคนาโนนีโอดีเมียมออกไซด์ต่อโครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต” โดยมีอาจารย์ ดร.ชลธิรา  แสงสุบัน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา