ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม “ 8th SCiUS FORUM ”

สรุปการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม “ 8th SCiUS FORUM ”

จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนศูนย์ ม.ทักษิณ ทั้งหมด 13 โครงงาน ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 

 

 

รางวัลเหรียญทอง  จำนวน 6 โครงงาน

 

ประเภท Poster Presentation  2 โครงงาน 

    1.นางสาวรัตนมน เล็บทอง และ นายเจษฎา รุ่งรัศมีวิริยะ

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การผลิตอนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยน้ำตาลโตนดประยุกต์ใช้สำหรับแผ่นปิดแผลสัตว์” อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    2.นางสาวทิพย์สุดา หนูสนิท และนางสาวอรอนงค์ ขำแก้ว

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การพัฒนาการทำความสะอาดตัวเองของเบาะรถยนต์ โดยใช้สเปรย์ Tio2 ผสมกับ Ag พ่นเคลือบ” อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ประเภท Oral Presentation 4 โครงงาน 

     1.นางสาวพริมา แก้วพา และนางสาวศุภิศชีวา ทหารไทย

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “กล้องจุลทรรศน์แบบพกพาบนสมาร์ทโฟน” อ.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

   2.นางสาวยมลพร ชูสุวรรณ์ นางสาวพรรณวษา ศรีทองช่วย และนายนพฟฎลธร ปาละวงศ์ ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การดูดซับน้ำมันด้วยเปลือกกล้วย และการผลิตทุ่นเตือนน้ำมันรั่วจากเปลือกกล้วย” รศ. ดร.กนกพร สังขรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    3.นางสาวศิริลักษณ์ นภากุล นางสาวสุคนฑ์ธา อินทร์ขาว

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “ศักยภาพของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจากทรอสโทไคทริดส์สำหรับอาหารเสริมของปลานิลวัยอ่อน”  อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    4.นายจตุวัชร อินทรวงศ์  นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองรักขาว และนางสาวอรปรียา พราหมพันธ์

    ชื่อโครงงาน “ลำดับยาคอบสทาลและจำนวนชุดสามปีทาโกรัส”  ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

รางวัลเหรียญเงิน   จำนวน 2 โครงงาน

 

ประเภท Poster Presentation  1 โครงงาน 

    1.นายปรณัฐ ตรีพลอักษร และ นางสาวสิตานันท์ ทองชู

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสีจากราเอนโดไฟท์เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สบู่”  อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ประเภท Oral Presentation 1 โครงงาน 

    1.นางสาวมนัสนันท์ บุญญานุวัตร์ และนางสาวปวันรัตน์ ขณะรัตน์

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “อิทธิพลของการเติมอนุภาคนานนีโอดีเมียออกไซต์ต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบัสโซเดียมไททาเนต”  อ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

รางวัลเหรียญทองแดง   จำนวน 5 โครงงาน

 

ประเภท Poster Presentation  5 โครงงาน

    1.นายคมสัน ตันติกานต์กุล นางสาวสุนิสา จันทร์มณี

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การพัฒนาเกมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กประถมปลายด้วย Unity 3D”  อ.อาจารี นาโค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    2.นายเกรียงศักดิ์ ทานะวัน นางสาวทิพธัญญา คงภักดี และนางสาวปณิตา ศรีละมุล

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การประยุกใช้สารสกัด จากข้าวสังหยดเพื่อยึดอายุขนมปัง” อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    3.นางสาวธีรารัตน์ แก้วประดับรัฐ นางสาวอรัชฐิตา บุญเจริญ และนายศุภณัฐ จันทร์เกิด

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ " การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากทะลายปาล์มเปล่า " อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    4.นางสาววันวิสาข์ ฉีดเสน และนางสาวสุทธิสา ขวัญแก้ว

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ " การเตรียมยางธรรมชาติผสมกับเส้นใยผักตบชวาสำหรับใช้ในการดูดซับน้ำมัน " อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    5.นายกิตติชัย เพชรเล็ก และนางสาวพิชญ์สินี มหาสุวรรณ

    ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ " ศักยภาพของใบกระท่อมและใบกระทุ่มโคกต่อการการยั้บยั้งเบาหวานและอนุมูลอิสระ " อ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา