ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง

ผลการแข่งขันทักษะเนื่องในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง  ระหว่างวันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
รางวัลเหรียญทอง
 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
   นางสาวพัชรี  หนูเอก       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 
2. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
   นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 
3. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
   นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง)

    นายปรณัฐ  ตรีพลอักษร       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

    นางสาวสิตานันท์  ทองชู      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
 
5. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

    นางสาวศิริลักษณ์ นภากุล             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

    นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองรักขาว      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
 
6. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
   นางสาวศุภิศชีวา  ทหารไทย       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
 
7. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
    นายนาธาร    ชุมคช          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
    นางสาวจิดาภา  คงบุญ       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 
8. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
    นางสาววริศรา ศรีนวลเอียด   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
 
รางวัลเหรียญเงิน
 

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

    นางสาวพิมพ์ชนก  ไข่ทองแก้ว          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

    นายพัฒนพงศ์  คงเขียว                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
    นายณัฐนันท์  ประสงค์จันทร์             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
 
2. การแข่งขันซูโดกุ
    นางสาวพิชญ์สินี  บุญสนิท          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 
3. การแข่งขัน Multi Skills Competition
    นายเจษฎา  รุ่งรัศมีวิริยะ       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6/5
 
4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
   นางสาวศศิมา ปานสังข์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
   นางสาววรณัน มณีโชติ         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
   นายพีรพงศ์ ภักดีพิน            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
 
5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว
   นายกฤตเมธ ผลเกิด            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4