ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย)

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง

ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รางวัลเหรียญทอง

 

1.Mathematics Competition, Grade 7 - 12 (High School Level)

นายจตุวัชร อินทรวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 

รางวัลเหรียญทองแดง

 

1.Science Competition, Grade 7 - 12 (High School Level)

นางสาวศศิมา ปานสังข์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพิมพ์ชนก ไข่ทองแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

 

2.Mathematics Competition, Grade 7 - 12 (High School Level)

นางสาววรณัน มณีโชติ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

3.Speed Competition, Grade 7 - 12 (High School Level)

นายกฤษฎิ์ พลจันทึก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4