ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกเข้าอรมรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

* * * * * * * * * * * *

 

สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นายนาธาร ชุมคช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

 

สาขาวิชาเคมี ศูนย์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง

นายณัฐนันท์ ประสงค์จันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์ โรงเรียนคณะราษฎบำรุง จังหวัดยะลา

นางสาวอุษกณิศย์ ทิพย์สังข์  ชั้นมัธยมศึกษาปี 4/4

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล

นายกฤตเมธ ผลเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุพิชญา อินนุพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  

 

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ศูนย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นางสาวศุภสุตา สมาธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายพัฒนพงศ์ คงเขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  

นางสาวนิจจารีย์ ขวัญแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนิชาภัทร อินทะระนก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  

สำรอง  นางสาวนฤทัย โออิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  

สำรอง  นายภูมิพัฒน์ นวลเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  

 

 

**** กำหนดการเข้าค่าย ****

สาขาชีววิทยา, สาขาเคมี   >>> download  <<<

สาขาคณิตศาสตร์, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาดาราศาสตร์    >>> download  <<<